Marzec 2014

2014-03-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

2014-03-24

W związku z wycofaniem Banku Handlowego S.A. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z dnia 21.03.2014 ze składu indeksu giełdowego WIG20, agencja ratingowa EuroRating zmienia status ratingu Banku Handlowego S.A. z publicznego na niepubliczny (ratingi niepubliczne nadawane bankom przez EuroRating udostępniane są w formie płatnej subskrypcji).

2014-03-24

W związku z wycofaniem spółki Globe Trade Centre S.A. po sesji z dnia 21.03.2014 przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych ze składu indeksu giełdowego WIG20, agencja ratingowa EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej spółki GTC S.A. oraz wycofuje nadany jej rating kredytowy.

2014-03-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

2014-03-03

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.