Skala ratingowa agencji ratngowej EuroRating

Ryzyko kredytowe wyrażone ratingami agencji ratingowej EuroRating określane jest w 20-stopniowej długoterminowej skali międzynarodowej – analogicznej do tradycyjnej skali stosowanej powszechnie przez międzynarodowe agencje ratingowe. Zapewnia to porównywalność ratingów i ułatwia ich użytkownikom korzystanie z ratingów przyznawanych przez kilka różnych agencji.

Opis ryzyka kredytowego związanego z poszczególnymi klasami ratingów agencji ratingowej EuroRating:

Grupa Rating Opis ryzyka kredytowego

Poziom inwestycyjny

AAA Znikomy poziom ryzyka kredytowego. Wiarygodność finansowa na najwyższym poziomie. Rating nadawany wyłącznie w przypadku wyjątkowo wysokiej zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.
  AA+ Bardzo niski poziom ryzyka kredytowego. Wiarygodność finansowa na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysoka zdolność do obsługi zobowiązań. Niska podatność na niekorzystne warunki gospodarcze.
  AA
  AA-
   A+ Niski poziom ryzyka kredytowego. Wysoka wiarygodność finansowa i zdolność do obsługi zobowiązań. Przeciętna odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas.
   A
   A-
 BBB+ Umiarkowane ryzyko kredytowe. Dobra wiarygodność finansowa i wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w dłuższym terminie. Podwyższona podatność na utrzymujące się przez dłuższy czas niekorzystne warunki gospodarcze.
 BBB
 BBB-
Poziom spekulacyjny   BB+ Podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa wiarygodność finansowa. Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych. Wysoki lub średni poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności.
  BB
  BB-
  B+ Wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań uwarunkowana w dużym stopniu sprzyjającymi warunkami zewnętrznymi. Średni lub niski poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności.
  B
  B-
  CCC Bardzo wysokie ryzyko kredytowe. Bardzo niska zdolność do obsługi zobowiązań nawet w przypadku sprzyjających warunków gospodarczych. Niski lub bardzo niski poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności.
  CC
  C
  D Ekstremalnie wysokie ryzyko kredytowe. Całkowity brak zdolności do obsługi zobowiązań. Bez dodatkowego wsparcia z zewnątrz poziom odzyskania wierzytelności bardzo niski lub bliski zeru.

Pobierz opis skali ryzyka ratingów agencji ratingowej EuroRating (PDF) »


Dodatkowe objaśnienia do ratingów nadawanych przez agencję ratingową EuroRating

Agencja ratingowa EuroRating stosuje jedną, przejrzystą skalę ratingową dla wszystkich rodzajów ocenianych podmiotów jest to długoterminowa skala międzynarodowa.

Przy analizie ryzyka kredytowego ocenianych podmiotów agencja bierze pod uwagę ryzyko otoczenia makroekonomicznego (w tym bieżącą i prognozowaną ogólną sytuację gospodarczą, stan budżetu i zadłużenie państwa oraz prowadzoną politykę gospodarczą), jak również uwzględnia wrażliwość ocenianego podmiotu na zmiany kursów walut. Ratingi nadawane przez EuroRating obejmują zatem  czynniki związane z ogólnym ryzykiem kraju (lub krajów) i ryzykiem walutowym – są one więc w pełni porównywalne z długoterminowymi ratingami w skali międzynarodowej innych agencji.

Ponieważ sytuacja finansowa poszczególnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych może być lepsza niż ogólna sytuacja kraju i budżetu państwa, a ponadto ze względu na fakt, że w procesie analizy ryzyka kredytowego związanego z konkretnym ocenianym podmiotem uwzględniane są także czynniki ryzyka kraju i waluty, górny poziom ratingu możliwego do uzyskania przez przedsiębiorstwo nie jest automatycznie ograniczany przez oceny ryzyka kredytowego zadłużenia kraju.

Rodzaj ocenianego ryzyka

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating są syntetycznymi ocenami ryzyka kredytowego dotyczącego poszczególnych ocenianych podmiotów. Ryzyko to EuroRating określa przy tym w kategoriach bezwzględnych – poziom ratingów poszczególnych podmiotów nie jest uzależniony od poziomu ratingów innych podmiotów. Ratingi agencji EuroRating nie mają zatem charakteru rankingu porównawczego, lecz są ocenami przypisanymi do stałej skali ryzyka.

Ratingi agencji ratingowej EuroRating stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności. Ratingi nadawane przez EuroRating wyrażają więc kombinację szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności (Probability of Default – PD) ocenianego podmiotu oraz szacunkowego stopnia ostatecznej utraty należności przez jego wierzycieli, w przypadku faktycznego wystąpienia niewypłacalności (Loss Given Default – LGD).

Horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego

Ratingi agencji ratingowej EuroRating są ratingami długoterminowymi – określają one wiarygodność finansową i ryzyko kredytowe ocenianego podmiotu w horyzoncie czasowym trzech kolejnych lat (tj. do 36 kolejnych miesięcy).

Rating dla emitenta / rating dla emisji

O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating są ogólnymi ratingami dla emitenta (dotyczą jego wszystkich niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych). Ewentualne inne ratingi nadane temu samemu podmiotowi dotyczyć mogą jego zobowiązań finansowych charakteryzujących się odmiennym profilem ryzyka dla wierzycieli (np. w przypadku emisji obligacji zabezpieczonych lub podporządkowanych). Ratingi takie posiadają dodatkowe oznaczenie wskazujące jakiego rodzaju zobowiązań oceny te dotyczą.

Kategoria ratingu i znaki „+” lub „–”

Przy ocenie poziomu ryzyka najistotniejsza jest przynależność ratingu do określonej kategorii głównej: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, lub D. Znaki „+” lub „–” mają charakter pomocniczy i dodawane są w celu dokładniejszego określenia różnic ryzyka w ramach jednej kategorii (wskazują one, że profil ryzyka kredytowego danego ocenianego podmiotu jest nieco lepszy lub gorszy od typowego profilu ryzyka dla danej kategorii ratingu).

Perspektywa ratingu

Nadanym ratingom przypisana jest perspektywa: „pozytywna”, „stabilna” lub „negatywna”. Perspektywa ratingu określa najbardziej prawdopodobny według agencji kierunek zmiany poziomu ratingu w horyzoncie czasowym kolejnych 12 miesięcy – nie oznacza jednak zapowiedzi, że rating w najbliższej przyszłości ulegnie (lub też nie ulegnie) zmianie i że będzie to na pewno zmiana w kierunku zgodnym ze wskazaniem bieżącej perspektywy ratingu.

Poziom inwestycyjny / poziom spekulacyjny

Określenia "poziom inwestycyjny" oraz "poziom spekulacyjny" nie są formalną częścią skali ratingowej agencji ratingowej EuroRating, lecz stanowią umowny, powszechnie przyjęty podział skali ratingowej na dwie części. Pierwsza (poziom inwestycyjny) grupuje ratingi podmiotów charakteryzujących się relatywnie niskim poziomem ryzyka kredytowego, natomiast druga część grupuje niższe ratingi, odzwierciedlające wyższe ryzyko kredytowe.

Ewentualne obniżenie ratingu danego podmiotu poniżej dolnej granicy poziomu inwestycyjnego ('BBB-') nie musi oznaczać dużego, skokowego wzrostu jego ryzyka kredytowego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że z uwagi na nieliniowy (tj. coraz szybszy) przyrost ryzyka kredytowego odzwierciedlanego przez kolejne poziomy ratingu na skali, umowne rozgraniczenie pomiędzy poziomami "inwestycyjnym" a "spekulacyjnym" może stanowić pomocne kryterium dla części wierzycieli i inwestorów akceptujących wyłącznie niskie ryzyko kredytowe.

Wyróżnienie górnej połowy skali ratingowej (tj. od 'BBB-' wzwyż) jako grupy ratingów na "poziomie inwestycyjnym" jest uzasadnione również funkcjonowaniem tego określenia w niektórych przepisach prawnych odnoszących się do stosowania ratingów kredytowych przez instytucje finansowe do celów regulacyjnych, a także w wewnętrznych regulacjach części instytucji finansowych i firm inwestycyjnych.

(sd) / (d)

Oznaczenia „(sd)” (selective default – częściowa niewypłacalność) lub „(d)” (default – niewypłacalność) dodawane są do ratingów nadanych podmiotom, które utraciły płynność finansową i częściowo „(sd)” lub całkowicie „(d)” zaprzestały regulowania wymagalnych zobowiązań wobec wierzycieli i/lub które należy traktować jako niewypłacalne (defaulted). Oznaczenia te dodawane są tuż za ratingiem i pisane są małymi literami w nawiasach (aby wyraźniej odróżnić je od samego poziomu ratingu).

Zobacz definicję niewypłacalności (default) stosowaną przez EuroRating »

Należy zaznaczyć, iż ponieważ ratingi agencji ratingowej EuroRating odzwierciedlają nie tylko prawdopodobieństwo wystąpienia niewypłacalności ocenianego podmiotu, lecz łączne ryzyko poniesienia straty przez jego wierzycieli (patrz: „Rodzaj ocenianego ryzyka”), niewypłacalność ocenianego podmiotu i (częściowe lub całkowite) zaprzestanie regulowania przez niego zobowiązań nie musi skutkować automatycznym obniżeniem ratingu kredytowego do najniższego poziomu „D” (rating może utrzymywać się nadal w jednej z wyższych kategorii). W każdym takim przypadku do ratingu dodawane jest jednak oznaczenie „(sd)” lub „(d)” – w zależności od charakteru i zakresu zaprzestania regulowania wymagalnych zobowiązań.

ip

Ratingi z oznaczeniem „ip” (informacje publiczne) są ratingami niezamówionymi, opartymi na informacjach dostępnych publicznie. Ratingi te nadawane są przez EuroRating w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a także w celu zapewnienia inwestorom bazy porównawczej dla ratingów zamówionych nadawanych innym podmiotom.

Rating zawieszony

Agencja ratingowa EuroRating może na pewien czas zawiesić publikację ratingu dla danego podmiotu, co może mieć miejsce np. w przypadku gdy oceniany podmiot nie dostarcza agencji bieżących sprawozdań finansowych lub nie udziela wymaganych przez agencję informacji koniecznych do przeprowadzania bieżących aktualizacji nadanego ratingu.

Rating wycofany

Nadany rating może zostać wycofany w przypadku gdy agencja stwierdzi, że nie ma wystarczających informacji aby w sposób wiarygodny oceniać ryzyko kredytowe danego podmiotu, bądź też w przypadku gdy wygaśnie umowa na świadczenie usług oceny ryzyka kredytowego zawarta między agencją, a ocenianym podmiotem. W przypadku ratingów niezamówionych rating może zostać wycofany również jeśli EuroRating uzna, że oceniany podmiot nie stanowi już przedmiotu szczególnego zainteresowania rynku i poziomu odniesienia dla ratingów przyznawanych innym przedsiębiorstwom.

Rating publiczny / niepubliczny / prywatny

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating mają zwykle status ratingów publicznych, tj. publikowanych w sposób umożliwiający dostęp bez ograniczeń dla wszystkich zainteresowanych osób (dotyczy to w szczególności publikacji ratingów w serwisie internetowym agencji). Informacje o ratingach publicznych mogą być także udostępniane za pośrednictwem mediów oraz zewnętrznych serwisów informacyjnych.

Ratingi niepubliczne to ratingi, do których dostęp jest ograniczony do określonej grupy użytkowników. Ograniczenia te mogą wynikać np. z faktu dystrybuowania przez EuroRating niektórych ratingów poprzez subskrypcję, z faktu nadania ratingu dla podmiotu przeprowadzającego emisję prywatną obligacji, bądź też z warunków umów zawieranych z ocenianymi podmiotami lub stronami trzecimi.

Ratingi prywatne są udostępniane jedynie ocenianemu podmiotowi i/lub określonemu wąskiemu gronu innych odbiorców i nie mogą podlegać publikacji ani udostępnianiu nieograniczonemu gronu użytkowników.

Możliwa jest zmiana statusu ratingu z „prywatnego” lub „niepublicznego” na „publiczny” (albo odwrotnie) w przypadku dokonywania przez EuroRating zmiany sposobu publikowania poszczególnych ratingów.