Jakie podmioty mogą uzyskać rating kredytowy agencji ratingowej EuroRating?

Agencja ratingowa EuroRating specjalizuje się w ratingowej ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych (banków, funduszy poręczeniowych). Działalność agencji EuroRating nie obejmuje natomiast nadawania ratingów kredytowych państwom, samorządom, ani instrumentom strukturyzowanym.

Oferujemy profesjonalne i wiarygodne ratingi kredytowe (publiczne oraz prywatne) przedsiębiorstwom i inwestorom zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Rating kredytowy znajduje zastosowanie najczęściej w przypadku przedsiębiorstw przeprowadzających emisje obligacji. Uzyskanie ratingu może być jednak bardzo korzystne również w przypadku spółek obecnych tylko na rynku akcji, a także w przypadku firm niedopuszczonych do publicznego obrotu.

Zobacz więcej na temat korzyści z uzyskania ryzyka kredytowego  »

EuroRating nie stawia podmiotom zainteresowanym uzyskaniem ratingu kredytowego formalnych wymogów odnośnie skali lub rodzaju działalności. Oceniane przedsiębiorstwo nie musi również charakteryzować się szczególnie dobrą sytuacją finansowo-ekonomiczną, ponieważ ewentualna gorsza kondycja firmy i związane z tym wyższe ryzyko kredytowe może w takim przypadku znaleźć odzwierciedlenie w niższym poziomie ratingu.

Zobacz więcej na temat metodologii oceny ryzyka kredytowego  »

Przedsiębiorstwo ubiegające się o nadanie ratingu kredytowego zobowiązane jest do przekazania agencji ratingowej EuroRating szeregu niezbędnych informacji na temat swojej kondycji ekonomiczno-finansowej oraz do późniejszego przekazywania kwartalnych sprawozdań finansowych i innych dodatkowych informacji, umożliwiających agencji przeprowadzanie okresowych aktualizacji nadanego ratingu.

Zobacz więcej na temat procesu nadawania ratingu  »

Rating nadany przedsiębiorstwu może mieć charakter ratingu publicznego (udostępnianego publicznie dla wszystkich zainteresowanych osób), lub też ratingu prywatnego (niepodawanego do publicznej wiadomości). Oceniane przedsiębiorstwo może zdecydować o formie i zakresie publikacji przyznanego ratingu po przeprowadzeniu przez EuroRating procesu ratingowego, w trakcie akceptacji zakresu informacji ujawnianych w raporcie ratingowym, towarzyszącym nadanemu ratingowi.