Jakie podmioty mogą uzyskać rating kredytowy agencji ratingowej EuroRating?

Agencja ratingowa EuroRating specjalizuje się w ratingowej ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych (banków, funduszy poręczeniowych). Działalność agencji EuroRating nie obejmuje natomiast nadawania ratingów kredytowych państwom, samorządom, ani instrumentom strukturyzowanym.

Nasza działalność skupia się na rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jednakże oferujemy profesjonalne i wiarygodne ratingi kredytowe również przedsiębiorstwom i inwestorom działającym na innych rynkach (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej).

Jakkolwiek rating kredytowy znajduje zastosowanie najczęściej w przypadku przedsiębiorstw przeprowadzających emisji obligacji, to uzyskanie ratingu może być bardzo korzystne również w przypadku spółek obecnych tylko na rynku akcji, a nawet w przypadku firm niedopuszczonych do publicznego obrotu.

Zobacz więcej na temat korzyści z uzyskania ryzyka kredytowego  »

EuroRating nie stawia podmiotom zainteresowanym uzyskaniem ratingu kredytowego formalnych wymogów odnośnie skali lub rodzaju działalności. Oceniane przedsiębiorstwo nie musi również charakteryzować się szczególnie dobrą sytuacją finansowo-ekonomiczną, ponieważ ewentualna gorsza kondycja firmy i związane z tym wyższe ryzyko kredytowe może w takim przypadku znaleźć odzwierciedlenie w niższym poziomie ratingu.

Zobacz więcej na temat metodologii oceny ryzyka kredytowego  »

Przedsiębiorstwo ubiegające się o nadanie ratingu kredytowego zobowiązane jest do przekazania agencji ratingowej EuroRating szeregu niezbędnych informacji na temat swojej kondycji ekonomiczno-finansowej oraz do późniejszego przekazywania kwartalnych sprawozdań finansowych i innych dodatkowych informacji, umożliwiających agencji przeprowadzanie okresowych aktualizacji nadanego ratingu.

Zobacz więcej na temat procesu nadawania ratingu  »

Rating nadany przedsiębiorstwu może mieć charakter ratingu publicznego (udostępnianego publicznie dla wszystkich zainteresowanych osób), lub też ratingu prywatnego (niepodawanego do publicznej wiadomości). Oceniane przedsiębiorstwo może zdecydować o formie i zakresie publikacji przyznanego ratingu po przeprowadzeniu przez EuroRating procesu ratingowego, w trakcie akceptacji zakresu informacji ujawnianych w raporcie ratingowym, towarzyszącym nadanemu ratingowi.