Zalety ratingu kredytowego przy zastosowaniach innych niż emisja obligacji

Zastosowania ratingu kredytowego mogą być bardzo szerokie i nie ograniczają się tylko do emisji obligacji. Ocena wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa w postaci ratingu kredytowego nadanego przez profesjonalną agencję ratingową może być wykorzystywana m.in. w następujących obszarach:
 

Interesariusze przedsiębiorstwa Korzyści z posiadania ratingu kredytowego
Udziałowcy / akcjonariusze
 • skuteczne narzędzie nadzoru właścicielskiego
 • kontrola ryzyka działalności przedsiębiorstwa
 • informacja o racjonalnym wykorzystaniu środków
Zarząd przedsiębiorstwa
 • informacja o mocnych i słabych stronach firmy
 • pomoc w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • podstawa do oceny efektów wdrażanych programów restrukturyzacyjnych
 • instrument zdobycia przewagi konkurencyjnej
Klienci / odbiorcy
 • uwiarygodnienie firmy przed klientami
 • ułatwienie pozyskiwania nowych klientów
 • element przewagi konkurencyjnej przy udziale w przetargach
 • zwiększenie rozpoznawalności i renomy przedsiębiorstwa
Dostawcy
 • uwiarygodnienie przedsiębiorstwa wśród dostawców
 • ułatwienie uzyskiwania kredytu kupieckiego i wydłużenie terminów płatności
Banki
 • profesjonalne rozmowy z bankami, uzupełnienie wewnętrznego ratingu bankowego
 • zwiększenie dostępu do kredytów (przy jednoczesnym niższym oprocentowaniu)
 • ułatwienie uzyskiwania (i obniżenie kosztu) gwarancji finansowych udzielanych przez banki i firmy ubezpieczeniowe
 • ogólne wzmocnienie pozycji w negocjacjach z kredytodawcami
Wierzyciele
 • ułatwienie pozyskiwania kapitału obcego
 • budowa wizerunku firmy transparentnej, solidnej i wiarygodnej finansowo
 • argument w negocjacjach z wierzycielami
Opinia publiczna
 • instrument budowania zaufania publicznego
 • narzędzie komunikacji i PR
 • zapewnienie porównywalności informacji o firmach
Analitycy finansowi
 • dostarczanie rzetelnej i istotnej informacji o firmie
 • wzrost przejrzystości i wiarygodności firmy
 • ułatwienie oceny ryzyka i wyceny inwestycji
Inwestorzy giełdowi
 • łatwiejszy dostęp do finansowania na rynku kapitałowym
 • ułatwienie debiutu giełdowego (wpływ na kurs IPO)
 • poprawa postrzegania ryzyka wśród akcjonariuszy, co pozytywnie wpływa na wartość rynkową przedsiębiorstwa
 • instrument polityki investor relations