Proces nadawania ratingu kredytowego

Proces nadawania ratingu kredytowego przebiega w następujących głównych etapach:

 • podpisanie umowy na nadanie ratingu kredytowego

 • pozyskanie przez EuroRating wstępnych informacji na temat ocenianego podmiotu (w tym historycznych sprawozdań finansowych)

 • wstępna analiza ekonomiczno-finansowa

 • wizyta analityków ratingowych w siedzibie ocenianego podmiotu lub spotkanie online z przedstawicielami spółki, pozyskanie dodatkowych informacji oraz wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka kredytowego

 • przeprowadzenie pełnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej ocenianego podmiotu oraz oceny jego ryzyka kredytowego

 • wyznaczenie przez głównego analityka ratingowego propozycji ratingu oraz sporządzenie raportu ratingowego

 • zatwierdzenie nadania ratingu przez Komitet Ratingowy

 • przekazanie informacji o nadanym ratingu (wraz z raportem ratingowym) ocenianemu podmiotowi.


W zależności od decyzji ocenianego podmiotu:

 • publikacja ratingu i raportu ratingowego oraz wysłanie przez EuroRating ocenianemu podmiotowi certyfikatu nadania ratingu kredytowego (rating publiczny)

 • lub przekazanie informacji o nadanym ratingu oraz raportu ratingowego jedynie ocenianemu podmiotowi i/lub wąskiemu gronu podmiotów trzecich (rating prywatny)

 • lub zakończenie procesu nadawania ratingu bez jego udostępniania żadnym stronom trzecim.


W przypadku kontynuacji oceny ratingowej:

 • późniejszy ciągły monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej ocenianego podmiotu

 • cokwartalna aktualizacja nadanego ratingu m.in. na podstawie danych i informacji (w tym kwartalnych sprawozdań finansowych) dostarczanych przez oceniany podmiot

 • po każdorazowej aktualizacji ratingu – przekazywanie ocenianemu podmiotowi aktualnego certyfikatu potwierdzającego poziom nadanego ratingu kredytowego

 • okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego (standardowo raz w roku), a w przypadku zmiany poziomu ratingu w międzyczasie – publikacja noty ratingowej uzasadniającej dokonaną zmianę

 • stała publikacja informacji o nadanym ratingu (oraz o przeprowadzanych aktualizacjach ratingu), a także raportów ratingowych, w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating oraz w serwisach partnerskich, a także na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez ESMA.