Maj 2014

2014-05-28

Agencja ratingowa EuroRating, po uzyskaniu formalnej rejestracji w Unii Europejskiej, wznawia publikację ratingów kredytowych nadawanych największym bankom w Polsce.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy ok. 30 największych banków na polskim rynku od 2010 roku (publikacja ratingów nadanych bankom była w ciągu kilku ostatnich miesięcy tymczasowo zawieszona, w związku z procesem ubiegania się agencji o rejestrację w Unii Europejskiej). Ratingi nadawane bankom mają charakter ratingów niepublicznych – dostęp do nich odbywa się poprzez płatną subskrypcję elektronicznego biuletynu zawierającego aktualne i historyczne ratingi ocenianych banków.

2014-05-19

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce LPP S.A. rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

2014-05-14

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce KGHM S.A. do BBB z BBB+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

2014-05-14

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce JSW S.A. do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu określona została jako negatywna.

2014-05-14

Agencja ratingowa EuroRating, po uzyskaniu formalnej rejestracji w Unii Europejskiej, wznawia publikację ratingów kredytowych nadanych spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku (publikacja ratingów nadanych spółkom z WIG20 była w ciągu kilku ostatnich miesięcy tymczasowo zawieszona, w związku z procesem ubiegania się agencji o rejestrację w Unii Europejskiej). Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Oprócz oceny ratingowej spółek zaliczanych do indeksu blue chips warszawskiej giełdy, agencja planuje także nadawanie ratingów kredytowych firmom, których obligacje są notowane lub mają zadebiutować na rynku Catalyst. Także te ratingi mają być udostępniane inwestorom bezpłatnie.

Zwiększy to znacznie dostępność dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) informacji o ryzyku kredytowym, związanym z inwestycjami w papiery dłużne przedsiębiorstw. Obecnie ponad 90 proc. obligacji notowanych na polskiej giełdzie nie ma przyznanego żadnego ratingu kredytowego. Tymczasem na rynkach rozwiniętych uzyskiwanie przez emitentów obligacji niezależnej oceny ryzyka kredytowego jest powszechnie przyjętym standardem.

2014-05-14

Agencja ratingowa EuroRating opublikowała ratingi kredytowe nadawane funduszom poręczeń kredytowych.

Po uzyskaniu przez EuroRating rejestracji w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) agencja ratingowa EuroRating zmienia status ratingów nadawanych funduszom poręczeń kredytowych z niepublicznego na publiczny. Ratingi te będą odtąd publikowane w sposób ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych od 2010 roku. Ratingi te udostępniane były dotychczas ograniczonej liczbie odbiorców – głównie bankom współpracującym z funduszami.

Ratingi nadawane funduszom poręczeń kredytowych są ratingami zamówionymi – wystawianymi na zlecenie ocenianych podmiotów.

2014-05-07

Agencja ratingowa EuroRating została zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych. Decyzja ESMA została podjęta 28 kwietnia i wchodzi w życie z dniem 7 maja.

Uzyskanie przez EuroRating formalnej rejestracji w Unii Europejskiej i podleganie bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) oznacza, iż przyznawane przez agencję ratingi mają obecnie zastosowanie w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne zarejestrowane agencje bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Dołączenie polskiej agencji do elitarnego grona agencji ratingowych uznanych przez ESMA stanowi potwierdzenie spełniania przez EuroRating najwyższych światowych standardów, m.in. w zakresie niezależności działalności ratingowej od wszelkich wpływów politycznych i gospodarczych, zapewniania braku występowania konfliktów interesów oraz stosowania sprawdzonej i wiarygodnej metodologii ratingowej, podlegającej weryfikacji statystycznej na danych historycznych – podkreśla dr Mirosław Bajda, prezes agencji ratingowej EuroRating.

Pomimo, iż EuroRating jest pierwszą i jedyną polską agencją ratingową zarejestrowaną przez europejskie organy nadzoru finansowego, firma może pochwalić się już dość długą historią prowadzenia ocen ryzyka kredytowego polskich przedsiębiorstw. Agencja działa bowiem od 2007 roku i od siedmiu lat prowadzi ratingową ocenę ryzyka m.in. największych spółek giełdowych, wchodzących w skład indeksu WIG20, oraz ocenia grupę ok. 30 największych polskich banków, a także współpracujące z bankami regionalne fundusze poręczeń kredytowych.

Agencja planuje nadawanie ratingów kredytowych spółkom, których obligacje są notowane lub mają zadebiutować na rynku Catalyst, zamierza je także bezpłatnie publikować. Zwiększy to znacznie dostępność dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) informacji o ryzyku kredytowym, związanym z inwestycjami w papiery dłużne przedsiębiorstw. Obecnie ponad 90 proc. obligacji notowanych na polskiej giełdzie nie ma przyznanego żadnego ratingu kredytowego (którego uzyskanie jest na rynkach rozwiniętych powszechnie przyjętym standardem). EuroRating zamierza zatem wypełnić istotną lukę w systemie oceny ryzyka kredytowego emitentów obligacji.

Ratingi nadawane przez EuroRating polskim przedsiębiorstwom będą docelowo udostępniane również na tworzonej właśnie przez ESMA Europejskiej Platformie Ratingowej, która będzie publikować wszystkie ratingi wystawiane przez zarejestrowane agencje ratingowe działające na terenie UE. Ułatwi to dostęp do informacji o ryzyku kredytowym emitentów obligacji zarówno inwestorom krajowym, jak również może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polskim rynkiem obligacji korporacyjnych wśród inwestorów zagranicznych, dotychczas praktycznie nieobecnych w tym segmencie polskiego rynku kapitałowego.

Nadzór nad agencjami ratingowymi w UE został wprowadzony w następstwie kryzysu finansowego z lat 2007-2008, na fali krytyki dominującego na świecie oligopolu trzech największych międzynarodowych agencji ratingowych, kontrolujących ok. 90% światowego rynku ocen ratingowych. Wdrożenie przepisów regulujących działalność agencji ratingowych miało na celu zapewnienie większej transparentności oraz jednakowych standardów w branży, a także zwiększanie konkurencji oraz tym samym wymuszanie na agencjach dbania o możliwie najwyższą jakość i wiarygodność wystawianych ratingów kredytowych