Nasze atuty

O wysokiej jakości usług świadczonych przez agencję ratingową EuroRating, a także o wysokiej wiarygodności wystawianych przez EuroRating ratingów kredytowych, decydują nasze główne atuty:

•  Międzynarodowe standardy profesjonalizmu

Agencja ratingowa EuroRating, wystawiając i publikując ratingi kredytowe, z których korzysta bardzo wiele podmiotów, jest instytucją zaufania publicznego. Dlatego też przykładamy bardzo dużą wagę do przestrzegania zasad profesjonalnego działania, a także do zapewnienia pełnego obiektywizmu i wysokiej wiarygodności wystawianych przez nas ratingów.

Proces ratingowy jest ściśle uregulowany procedurami wewnętrznymi, a analiza ryzyka kredytowego oparta jest na obowiązujących w agencji metodologiach oraz na dogłębnej analizie wszelkich dostępnych danych na temat ocenianych podmiotów. Decyzje o wystawianych przez EuroRating ratingach nie są podejmowane przez poszczególnych analityków, lecz przez kilkuosobowe komitety ratingowe.  

Do obowiązujących w agencji ratingowej EuroRating rygorystycznych procedur wewnętrznych należy m.in. Kodeks Postępowania, zgodny z wytycznymi zawartymi we wzorcowym kodeksie (Code of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies), opracowanym dla agencji ratingowych przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO).

•  Podleganie nadzorowi finansowemu Unii Europejskiej

EuroRating Sp. z o.o. jest formalnie zarejestrowana jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA). Agencja ratingowa EuroRating posiada tym samym status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych), a ratingi kredytowe przyznawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

•  Niezależność

Agencja ratingowa EuroRating jest w pełni niezależną firmą prywatną. Nie jesteśmy powiązani z żadnymi instytucjami finansowymi, organizacjami rządowymi lub biznesowymi. Nie posiadamy udziałów w przedsiębiorstwach dla których świadczymy usługi. Dla podmiotów, którym wystawiamy ratingi kredytowe, nie świadczymy żadnych innych płatnych usług. Nasza struktura właścicielska, brak formalnych i nieformalnych powiązań politycznych i biznesowych, a także przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, gwarantuje ocenianym podmiotom oraz użytkownikom ratingów zachowanie pełnej niezależności oraz brak występowania konfliktów interesów przy świadczonych przez nas usługach.

•  Wiedza i doświadczenie

Nasi eksperci są wysokiej klasy specjalistami, posiadającymi szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, rynków kapitałowych i bankowości inwestycyjnej. Specyfika naszej działalności sprawia, że zdobyte wykształcenie i wiedzę należy stale poszerzać i aktualizować, dlatego przykładamy dużą wagę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Unikalna kombinacja naszych kompetencji sprawia, że jesteśmy w stanie wykonywać nasze usługi w sposób profesjonalny i wiarygodny.

•  Bardzo dobra znajomość polskiego rynku

Agencja ratingowa EuroRating ma siedzibę w Polsce i zatrudnia wyłącznie polskich specjalistów. Zdobyte przez poszczególnych członków naszego zespołu wieloletnie doświadczenie na krajowym rynku sprawia, że nasi eksperci doskonale znają i rozumieją uwarunkowania polskiej gospodarki, jej otoczenie polityczno-prawne, a także sytuację w poszczególnych branżach i spółkach. Wszystkie nasze analizy przeprowadzane są w kraju. Także wszelkie decyzje odnośnie wystawianych przez nas ratingów kredytowych podejmowane są w miejscu siedziby spółki, tj. w Warszawie. Pozwala nam to na nadawanie polskim przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym wysokiej jakości ratingów kredytowych oraz na szybkie reagowanie na wydarzenia, mające wpływ na wiarygodność kredytową ocenianych podmiotów.

•  Wysokie standardy etyczne

Wartość naszych usług opiera się m.in. na naszej wiarygodności. Dlatego jedną z naszych podstawowych wartości jest przestrzeganie najwyższych standardów etycznych przy współpracy z naszymi klientami, a także wobec osób, które na podstawie wystawianych przez nas ratingów kredytowych podejmują decyzje – często o istotnych skutkach finansowych.