Korzyści dla emitentów obligacji z posiadania nadanego ratingu kredytowego

Uzyskanie niezależnej i obiektywnej oceny ryzyka kredytowego, jaką stanowi rating kredytowy, pozwala na osiągnięcie przez emitentów obligacji korporacyjnych szeregu istotnych korzyści:

 • poddając się niezależnej ocenie ratingowej emitenci obligacji budują wizerunek firmy transparentnej, solidnej i wiarygodnej, dzięki czemu są w stanie pozytywnie wyróżnić się na rynku kapitałowym oraz łatwiej plasować emisje obligacji;

 • zewnętrzna, profesjonalna ocena ryzyka kredytowego pozwala poszerzyć grono potencjalnych nabywców emitowanych papierów dłużnych o podmioty, które nie są w stanie przeprowadzać analiz ryzyka kredytowego we własnym zakresie i nabywają tylko papiery przedsiębiorstw posiadających rating niezależnej agencji ratingowej – co w efekcie może pomóc przedsiębiorstwu uplasować emisję na rynku oraz obniżyć koszty finansowania;

 • emitenci dotychczas mniej znani na rynku kapitałowym, dzięki uzyskaniu ratingu i jego publikacji przez agencję ratingową EuroRating w mediach i innych kanałach dystrybucji informacji, mają szansę na znaczące zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród inwestorów, co może bardzo ułatwić uplasowanie emisji obligacji na rynku;

 • ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating (formalnie zarejestrowaną w UE i podlegającą nadzorowi ESMA, a także posiadającą status ECAI) mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez wszystkie instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej, co może zwiększyć popyt na obligacje emitentów posiadających rating wśród inwestorów instytucjonalnych (zarówno krajowych jak i zagranicznych);

 • precyzyjna ocena ryzyka kredytowego (w 20-stopniowej skali) ułatwia inwestorom zainteresowanym nabyciem emitowanych papierów dłużnych oszacowanie wymaganej premii za ryzyko, co pozytywnie wpływa na popyt na papiery dłużne przedsiębiorstwa, a tym samym obniża ostateczny koszt finansowania;

 • rating kredytowy umożliwia inwestorom podejmowanie szybkich i efektywnych decyzji, bez ponoszenia nadmiernych nakładów na analizę i monitoring ryzyka kredytowego emitenta, co w efekcie zwiększa ich zainteresowanie papierami dłużnymi przedsiębiorstw posiadających rating;

 • wszyscy inwestorzy uzyskują łatwy i bezpłatny dostęp do aktualnego ratingu oraz raportów ratingowych, obszernie opisujących sytuację firmy w kontekście oceny jej wiarygodności finansowej;

 • przeprowadzane przez agencję ratingową EuroRating cokwartalne weryfikacje nadanego ratingu oraz ciągły monitoring ryzyka kredytowego ocenianego przedsiębiorstwa zwiększają bezpieczeństwo inwestowania w obligacje emitenta na rynku wtórnym, co wpływa na zwiększenie popytu i wzrost płynności obrotu obligacjami;

 • uzyskanie ratingu kredytowego znacznie zwiększa zainteresowanie obligacjami emitenta wśród inwestorów indywidualnych, co wpływa na wzrost popytu na oferowane papiery dłużne oraz pozwala na znaczące zdywersyfikowanie grona obligatariuszy przedsiębiorstwa, co dodatkowo poprawia płynność obrotu obligacjami na rynku wtórnym;

 • rating kredytowy może być korzystny również dla firmy, która już przeprowadziła emisję obligacji, ponieważ dzięki uzyskaniu ratingu rozpoczyna ona budowę historii wiarygodności finansowej, dzięki czemu emitent będzie w przyszłości w stanie łatwiej zrolować zapadające obligacje lub w razie potrzeby szybko przeprowadzić nową emisję obligacji;

 • ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating są efektywne kosztowo nawet dla przedsiębiorstw przeprowadzających niewielkie emisje obligacji; już przy emisji rzędu kilku milionów złotych koszty ratingu mogą zwrócić się wielokrotnie w postaci niższego oprocentowania obligacji, jakiego w związku z większą transparentnością emitenta oraz prowadzeniem przez niezależną agencję ratingową ciągłego monitoringu jego ryzyka kredytowego, wymagać będą inwestorzy nabywający obligacje.

  Pobierz materiał informacyjny o ratingach kredytowych dla emitentów obligacji (PDF)  »

  Pobierz materiał informacyjny na temat agencji ratingowej EuroRating (PDF)  »