Agencja ratingowa EuroRating

EuroRating jest działającą od 2007 roku w pełni niezależną międzynarodową agencją ratingową wyspecjalizowaną w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Pod względem liczby nadanych ratingów kredytowych EuroRating jest największą agencją ratingową na polskim rynku. Oferujemy profesjonalne i wiarygodne ratingi kredytowe (publiczne oraz prywatne) przedsiębiorstwom i inwestorom zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

EuroRating posiada formalną rejestrację jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA). 

Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Rozporządzenie CRR).  Ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) nadawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie (bez żadnych opłat) przez wszystkie instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

więcej

Aktualności

2024-02-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2024-02-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego dla emisji zabezpieczonych papierów dłużnych typu Sukuk, denominowanych w USD, emitowanych przez spółkę Pentavirate Securities Securitisation Fund (Luksemburg).

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2024-02-08

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP (ISIN IE00BL84C823) emitowanych przez spółkę TVR Finance Ltd (Wielka Brytania) za pośrednictwem platformy emisyjnej Audacia Capital Ltd (Irleand) PLC i wycofała nadany obligacjom zamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BB- z perspektywą stabilną).

2024-01-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu "Fundusz Pomerania" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.