Agencja ratingowa EuroRating

EuroRating jest działającą od 2007 roku w pełni niezależną międzynarodową agencją ratingową wyspecjalizowaną w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. EuroRating oferuje prywatne ratingi kredytowe przedsiębiorstwom i inwestorom zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Do dnia 18.06.2024 r. EuroRating Sp. z o.o. była zarejestrowana jako agencja ratingowa uprawniona do nadawania publicznych ratingów kredytowych w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlegała nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Na wniosek spółki, ESMA wydała decyzję o wycofaniu formalnej rejestracji EuroRating w UE. Decyzja ta weszła w życie dnia 18.06.2024 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Rozporządzenia PE nr 1060/2009, publiczne ratingi kredytowe nadawane dotychczas przez EuroRating mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane do celów regulacyjnych po wydaniu przez ESMA decyzji o wycofaniu rejestracji agencji w UE przez okres:

  • dziesięciu dni roboczych od dnia podania do wiadomości publicznej decyzji ESMA, jeżeli istnieją ratingi kredytowe tego samego instrumentu finansowego lub podmiotu wystawione przez inne agencje ratingowe zarejestrowane w UE; lub
  • trzech miesięcy od dnia podania do wiadomości publicznej decyzji ESMA, jeżeli  nie  istnieją  ratingi  kredytowe  tego  samego  instrumentu  finansowego  lub  podmiotu wystawione przez inne agencje ratingowe zarejestrowane w UE.

Po rezygnacji przez spółkę z rejestracji w UE, EuroRating kontynuuje działalność jako agencja ratingowa, jednak spółka skupia się obecnie na wystawianiu prywatnych ratingów kredytowych (jednorazowych oraz monitorowanych), które nie podlegają reżimowi Rozporządzenia PE nr 1060/2009 i nie wymagają rejestracji w UE.
 

więcej

Aktualności

2024-06-25

EuroRating zmienił status zamówionych ratingów kredytowych nadanych wszystkim ocenianym przez agencję funduszom poręczeniowym z ratingów publicznych na ratingi prywatne.

2024-06-25

EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 oraz grupy największych banków w Polsce i wycofał z dniem 25.06.2024 r. nadane tym podmiotom niezamówione publiczne ratingi kredytowe.

2024-06-18

Na wniosek złożony przez EuroRating, ESMA wydała decyzję o wycofaniu formalnej rejestracji EuroRating w UE w zakresie nadawania publicznych ratingów kredytowych. Decyzja ta weszła w życie dnia 18.06.2024 r.

2024-06-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.