Czerwiec 2024

2024-06-25

W związku z rezygnacją przez agencję ratingową EuroRating z formalnej rejestracji w Unii Europejskiej, EuroRating zmienił status zamówionych ratingów kredytowych nadanych wszystkim ocenianym przez agencję funduszom poręczeniowym z ratingów publicznych na ratingi prywatne.

2024-06-25

W związku z rezygnacją przez agencję ratingową EuroRating z formalnej rejestracji w Unii Europejskiej, EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 oraz grupy największych banków w Polsce i wycofał z dniem 25.06.2024 r. nadane tym podmiotom niezamówione publiczne ratingi kredytowe.

2024-06-18

Z uwagi na stale rosnące w ostatnich latach i nieproporcjonalne w stosunku do skali działalności małych agencji ratingowych wymogi regulacyjne i związane z tym rosnące koszty, przy jednoczesnym braku popytu na publiczne ratingi kredytowe na polskim rynku kapitałowym, EuroRating wystąpił do ESMA (zgodnie z art. 20 ust. 1.a Rozporządzenia PE nr 1060/2009) z wnioskiem o wycofanie rejestracji spółki jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.

Na wniosek spółki, ESMA wydała decyzję o wycofaniu formalnej rejestracji EuroRating w UE. Decyzja ta weszła w życie dnia 18.06.2024 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Rozporządzenia PE nr 1060/2009, publiczne ratingi kredytowe nadawane dotychczas przez EuroRating mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane do celów regulacyjnych po wydaniu przez ESMA decyzji o wycofaniu rejestracji agencji w UE przez okres:

  • dziesięciu dni roboczych od dnia podania do wiadomości publicznej decyzji ESMA, jeżeli istnieją ratingi kredytowe tego samego instrumentu finansowego lub podmiotu wystawione przez inne agencje ratingowe zarejestrowane w UE; lub
  • trzech miesięcy od dnia podania do wiadomości publicznej decyzji ESMA, jeżeli  nie  istnieją  ratingi  kredytowe  tego  samego  instrumentu  finansowego  lub  podmiotu wystawione przez inne agencje ratingowe zarejestrowane w UE.

Po rezygnacji przez spółkę z rejestracji w UE, EuroRating kontynuuje działalność jako agencja ratingowa, jednak spółka skupia się obecnie na wystawianiu prywatnych ratingów kredytowych (jednorazowych oraz monitorowanych), które nie podlegają reżimowi Rozporządzenia PE nr 1060/2009 i nie wymagają rejestracji w UE.

2024-06-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2024-06-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2024-06-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2024-06-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2024-06-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.