Dlaczego warto korzystać z ratingów kredytowych nadawanych przedsiębiorstwom?

Korzystanie z ratingów kredytowych przedsiębiorstw (w tym przede wszystkim emitentów obligacji korporacyjnych) wiąże się dla użytkowników ratingów z szeregiem szereg istotnych korzyści, do których zaliczyć można m.in.:

 • ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstw prowadzona jest przy wykorzystaniu profesjonalnej metodologii przez wyspecjalizowaną agencję ratingową

 • ratingi kredytowe (w tym również ratingi niezamówione) nadawane przez agencję ratingową EuroRating (formalnie zarejestrowaną w UE i podlegającą nadzorowi ESMA, a także posiadającą status ECAI) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez wszystkie instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej

 • precyzyjna ocena ryzyka kredytowego (w 20-stopniowej skali) ułatwia podmiotom inwestującym w obligacje korporacyjne oszacowanie wymaganej premii za ryzyko

 • ratingi kredytowe umożliwiają inwestorom podejmowanie szybkich i efektywnych decyzji, bez ponoszenia nadmiernych nakładów na analizę i monitoring ryzyka kredytowego emitentów, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego obiektywizmu procesu oceny ryzyka

 • w przypadku wszystkich publikowanych ratingów inwestorzy uzyskują łatwy i bezpłatny dostęp do aktualnego ratingu oraz do historii ratingowej i komunikatów ratingowych dotyczących każdego ocenianego podmiotu; ponadto w przypadku ratingów zamówionych publikowane są również bezpłatnie pełne raporty ratingowe, obszernie opisujące sytuację spółki w kontekście oceny jej wiarygodności finansowej

 • przeprowadzane przez agencję ratingową EuroRating cokwartalne weryfikacje nadanego ratingu oraz ciągły monitoring ryzyka kredytowego ocenianych przedsiębiorstw zwiększają bezpieczeństwo inwestowania w obligacje emitenta na wtórnym rynku obligacji Catalyst

 • dokonywane przez agencję ratingową ewentualne zmiany poziomu ratingów mogą pozwolić inwestorom na odpowiednio wczesną reakcję na zmieniający się poziom ryzyka upadłości poszczególnych przedsiębiorstw

 • ratingi mogą stanowić jeden z elementów oceny atrakcyjności inwestycyjnej obligacji oraz mogą ułatwiać porównywanie poszczególnych emitentów pod względem związanego z nimi ryzyka kredytowego

 • zewnętrzna, profesjonalna ocena ryzyka kredytowego pozwala uzyskać dostęp do informacji o ryzyku kredytowym emitentów obligacji osobom, które nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz czasu aby przeprowadzać analizy ryzyka kredytowego emitentów we własnym zakresie

 • ratingi ułatwiają podejmowanie racjonalnych i uzasadnionych decyzji dotyczących akceptowanego ryzyka w obszarze lokowania środków pieniężnych przez inwestorów ceniących przede wszystkim bezpieczeństwo i ochronę kapitału

 • w przypadku inwestorów instytucjonalnych korzystanie z ratingów emitentów obligacji korporacyjnych może stanowić element procedur wewnętrznych dotyczących sposobu budowy portfela obligacji (np. w zakresie wyboru emitentów i/lub wykluczania spółek charakteryzujących się zbyt wysokim ryzykiem oraz ustalania limitów inwestycyjnych dla poszczególnych emitentów)

 • śledzenie ratingów spółek może umożliwiać aktywnym inwestorom wykorzystywanie okazji inwestycyjnych, w sytuacjach kiedy rynek nie odzwierciedla we właściwy sposób lub w odpowiednim czasie zachodzących zmian ryzyka kredytowego poszczególnych emitentów.

Zobacz jakie inne zastosowania może mieć rating kredytowy  »

W jaki sposób można śledzić ratingi przedsiębiorstw?

Oprócz sprawdzania aktualnych ratingów spółek w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating lub na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez ESMA, można także zapisać się na listę mailingową dotyczącą ratingów przedsiębiorstw. Osoby zapisane na listę otrzymują wiadomości e-mail w momencie przyznawania nowych oraz zmiany poziomu dotychczasowych ratingów publicznych nadawanych spółkom przez agencję ratingową EuroRating.

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów przedsiębiorstw  »