Rodzaj ocenianego ryzyka kredytowego

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating są syntetycznymi ocenami ryzyka kredytowego dotyczącego poszczególnych ocenianych podmiotów. Ryzyko to EuroRating określa przy tym w kategoriach bezwzględnych – poziom ratingów poszczególnych podmiotów nie jest uzależniony od poziomu ratingów innych podmiotów. Ratingi agencji EuroRating nie mają zatem charakteru rankingu porównawczego, lecz są ocenami przypisanymi do stałej skali ryzyka.

Ratingi agencji ratingowej EuroRating dotyczą zobowiązań finansowych (np. kredytów lub obligacji) ocenianych podmiotów i stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli finansowych ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności. Ratingi nadawane przez EuroRating wyrażają więc kombinację szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności (Probability of Default - PD) ocenianego podmiotu oraz szacunkowego stopnia ostatecznej utraty należności przez jego wierzycieli, w przypadku faktycznego wystąpienia niewypłacalności (Loss Given Default – LGD).

Perspektywa czasowa oceny ryzyka kredytowego

Ratingi agencji ratingowej EuroRating są ratingami długoterminowymi – określają one wiarygodność finansową i ryzyko kredytowe ocenianego podmiotu w perspektywie do trzech kolejnych lat (tj. do 36 kolejnych miesięcy).

Rating dla emitenta / rating dla emisji

O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating są ogólnymi ratingami dla emitenta (dotyczą jego wszystkich niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych). Ewentualne inne ratingi nadane temu samemu podmiotowi dotyczyć mogą jego zobowiązań charakteryzujących się odmiennym profilem ryzyka dla wierzycieli (np. w przypadku emisji obligacji zabezpieczonych lub podporządkowanych). Ratingi takie posiadają dodatkowe oznaczenie wskazujące jakiego rodzaju zobowiązań oceny te dotyczą.