Korzyści dla banków ze stosowania ratingów kredytowych funduszy poręczeniowych

Fundusze poręczeniowe są instytucjami powołanymi w celu wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie im poręczeń kredytów bankowych i innych zobowiązań o charakterze finansowym.

Głównymi użytkownikami ratingów funduszy poręczeniowych są zatem banki współpracujące z funduszami. Dzięki korzystaniu z ratingów kredytowych nadawanych funduszom poręczeniowym przez agencję ratingową EuroRating banki mogą odnieść szereg korzyści, w tym również finansowych.

Ratingi nadawane funduszom poręczeniowym przez EuroRating (agencję ratingową formalnie zarejestrowaną w Unii Europejskiej i podlegającą nadzorowi ESMA, a także posiadającą status ECAI) mogą być stosowane przez banki do celów regulacyjnych w pełnym zakresie, tj. do obniżania wymogów kapitałowych na kredyty poręczane przez fundusze posiadające nadany rating kredytowy, a także do pomniejszania wartości rezerw celowych tworzonych na kredyty nieregularne poręczone przez fundusze posiadające rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym.

Zobacz więcej na temat stosowania ratingów funduszy do celów regulacyjnych (PDF)  »

Współpraca banków z transparentnymi i wiarygodnymi funduszami umożliwia także większe pokrycie poręczeniami i redukcję ryzyka portfela kredytów dla sektora MŚP.

Ponadto banki mogą odnosić szereg korzyści w działalności operacyjnej:

  • ratingi funduszy mogą stanowić dla banków pomoc w ocenie i monitoringu wiarygodności finansowej funduszy poręczeniowych
  • ratingi mogą także stanowić pomoc w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (wyznaczanie na podstawie ratingów limitów ekspozycji dla poszczególnych funduszy)
  • obszerne raporty ratingowe sporządzane przez EuroRating mogą być dobrym źródłem informacji o funduszach poręczeniowych
  • dzięki prowadzonemu przez EuroRating stałemu monitoringowi ryzyka kredytowego funduszy poręczeniowych banki mogą ograniczyć własne nakłady na prowadzenie oceny ryzyka funduszy i tym samym osiągnąć oszczędności na kosztach z tym związanych.

W jaki sposób można śledzić ratingi funduszy poręczeniowych?

Oprócz systematycznego sprawdzania aktualnych ratingów funduszy poręczeniowych w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating lub na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez ESMA, można także zapisać się na listę mailingową dotyczącą ratingów funduszy poręczeniowych. Osoby zapisane na listę otrzymują wiadomości e-mail w momencie przyznawania nowych oraz zmiany poziomu dotychczasowych ratingów publicznych nadawanych funduszom poręczeniowym przez agencję ratingową EuroRating.

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów funduszy poręczeniowych  »