Ocena ratingowa ryzyka bankructwa największych polskich banków

Wiele przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych lokuje posiadaną gotówkę w bankach (na rachunkach bieżących, depozytach terminowych, bądź też poprzez zakup obligacji emitowanych przez banki), często nie przywiązując zbyt dużej wagi do oceny wiarygodności finansowej tych instytucji. Tymczasem, pomimo iż banki podlegają nadzorowi zewnętrznemu, żaden z nich nie jest wolny od ryzyka upadłości, a sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych instytucji finansowych (a co za tym idzie – również ich wiarygodność finansowa) jest bardzo zróżnicowana.

Ryzyko wystąpienia niewypłacalności banków jest niezwykle istotne dla podmiotów lokujących środki pieniężne o dużej wartości (dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw, instytucji oraz zamożnych osób prywatnych), które w praktyce nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto według nowych regulacji unijnych w przypadku bankructwa banku kosztami jego restrukturyzacji (poprzez umarzanie wierzytelności) mają być obciążani również deponenci, którzy ulokowali kwoty powyżej 100 tys. euro.

Agencja ratingowa EuroRating od 2010 roku prowadzi stałą ocenę ratingową ryzyka bankructwa grupy największych polskich banków, które jako instytucje zaufania publicznego zobowiązane są do publikacji okresowych sprawozdań finansowych i innych informacji na swój temat, co umożliwia przeprowadzenie oceny ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Zobacz aktualne ratingi banków  »

Dlaczego warto korzystać z ratingów banków?

Do zalet zewnętrznej, profesjonalnej i niezależnej oceny ryzyka instytucji finansowych, jaką są ratingi banków agencji ratingowej EuroRating, zaliczyć można m.in.:

 • ocena ryzyka upadłości banków prowadzona jest przy wykorzystaniu profesjonalnej metodologii przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, formalnie zarejestrowaną w Unii Europejskiej i podlegającą nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA)

 • ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) nadawane  bankom przez agencję ratingową EuroRating (posiadającą status ECAI) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez wszystkie instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej

 • ratingi nadane przez EuroRating podlegają cokwartalnej weryfikacji, a ponadto agencja prowadzi stały monitoring wydarzeń w sektorze bankowym w Polsce i na świecie, dzięki czemu oceny ratingowe banków są zawsze aktualne

 • ratingi banków są zgodne z ogólną skalą ratingową stosowaną przez EuroRating i stanowią czytelną wskazówkę na temat kondycji ekonomiczno-finansowej ocenianych podmiotów

 • profesjonalna ocena ryzyka banków umożliwia bezpieczne lokowanie środków, dzięki unikaniu instytucji zbyt ryzykownych (co w przypadku upadłości któregoś z banków może uchronić użytkownika ratingów przed utratą większości lub całości potencjalnie ulokowanej w takim banku gotówki)

 • duża liczba ocenianych banków pozwala na znaczne rozszerzenie spektrum instytucji finansowych, w których użytkownik ratingów może bezpiecznie oraz efektywnie lokować środki

 • ratingi mogą stanowić jeden z elementów oceny atrakcyjności lokat w poszczególnych bankach, a także mogą stanowić pomoc przy negocjacjach oprocentowania depozytów o dużej wartości

 • ratingi ułatwiają podejmowanie racjonalnych i uzasadnionych decyzji dotyczących akceptowanego ryzyka w obszarze lokowania środków pieniężnych

 • zewnętrzna, profesjonalna i niezależna ocena ryzyka banków może pozwolić na odciążenie użytkowników ratingów nadawanych przez EuroRating w procesie analizy tych instytucji, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego obiektywizmu procesu oceny ryzyka

 • w przypadku przedsiębiorstw, instytucji, samorządów lub innych podmiotów, korzystanie z ratingowych ocen ryzyka upadłości banków może stanowić element procedur wewnętrznych dotyczących sposobu lokowania środków pieniężnych (w tym w szczególności w zakresie wyboru banków i/lub wykluczania instytucji charakteryzujących się zbyt wysokim ryzykiem)

 • ponieważ coraz większa liczba banków emituje obligacje, ratingi kredytowe nadawane bankom mogą również służyć jako pomoc w ocenie ryzyka kredytowego banków inwestorom na giełdowym rynku obligacji Catalyst.

W jaki sposób można śledzić ratingi banków?

Oprócz sprawdzania aktualnych ratingów banków w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating lub na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez ESMA, można także zapisać się na listę mailingową dotyczącą ratingów banków. Osoby zapisane na listę otrzymują wiadomości e-mail w momencie przyznawania nowych oraz zmiany poziomu dotychczasowych ratingów publicznych nadawanych bankom przez agencję ratingową EuroRating.

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów banków  »