Rekomendacje spreadów kredytowych obligacji korporacyjnych

Agencja ratingowa EuroRating świadczy na rzecz inwestorów instytucjonalnych (m.in. OFE, TFI) usługi w zakresie nadawania emitentom oraz poszczególnym seriom obligacji korporacyjnych prywatnych ratingów kredytowych oraz – na ich podstawie – wyznaczania rekomendowanych spreadów kredytowych dla poszczególnych papierów dłużnych.

Rekomendacje te uwzględniają zarówno warunki rynkowe, jak również zmiany w czasie sytuacji finansowej oraz poziomu ryzyka kredytowego poszczególnych emitentów. W efekcie inwestorzy instytucjonalni mogą stosować rekomendowane spready dla obligacji korporacyjnych do wyliczania wartości godziwej tych papierów oraz do wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych.

Wyznaczonym ratingom prywatnym oraz rekomendacjom spreadów kredytowych dla obligacji towarzyszą raporty ratingowe, udostępniane zleceniodawcy oraz ewentualnie innym podmiotom trzecim (np. depozytariuszom funduszy lub nadzorowi finansowemu).


Wyślij zapytanie ofertowe »