Analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw

EuroRating, w ramach posiadanych przez naszą firmę wysokich kompetencji w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, zajmuje się sporządzaniem na zlecenie klientów różnego typu analiz przedsiębiorstw. Dotyczy to w szczególności analizy finansowej, ekonomicznej oraz strategicznej, mających na celu ustalenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz jego pozycji strategicznej.
 

Rodzaj i zakres analiz dostosowywany jest do potrzeb klientów oraz celów, jakim nasze opracowania mają służyć. Sporządzane przez nas analizy mogą stanowić m.in.:

  • kompleksową analizę fundamentalną przedsiębiorstwa

  • istotny element procesu due dilligence przy podejmowaniu decyzji o fuzjach lub akwizycjach przedsiębiorstw

  • pomoc przy podejmowaniu decyzji zarządczych odnośnie struktury i źródeł finansowania

  • identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa

  • podstawę do oceny wdrażanych procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych

  • ocenę skorygowanych sprawozdań finansowych, będącą podstawą do ustalenia znormalizowanych wyników finansowych oraz faktycznej kondycji finansowej przedsiębiorstwa

  • oszacowanie wartości odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorstwa.

 Wyślij zapytanie ofertowe »