Dotacje unijne na dofinansowanie kosztu uzyskania ratingu kredytowego

W unijnym Programie Operacyjnym „Inteligentny rozwój” na lata 2014-2020 wyodrębnione zostały środki w ramach Działania 3.1 – Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym.

Wsparcie będzie oferowane w postaci pokrycia 50% kosztu zakupu usług doradczych dotyczących przygotowania takich dokumentów jak np. raport due dilligence, wycena spółki, memorandum informacyjne lub prospekt emisyjny. Do dofinansowywanych kosztów kwalifikowanych zaliczać się będzie także zakup usługi w zakresie ratingu emitenta i ratingu emisji przy pozyskiwaniu finansowania poprzez emisję obligacji i wprowadzaniu jej do obrotu na rynku Catalyst. Warto podkreślić, że dofinansowanie będą mogły otrzymać nie tylko przedsiębiorstwa przeprowadzające emisję obligacji po raz pierwszy, lecz także emitenci przeprowadzający kolejne emisje obligacji.

Kwota możliwego do uzyskania dofinansowania na sporządzenie dokumentacji (w tym uzyskanie ratingu kredytowego) związanej z pozyskiwaniem finansowania dłużnego poprzez emisję obligacji dla pojedynczego beneficjenta wynosi 80 tys. zł. Z dofinansowania skorzystać mogą przedsiębiorstwa z sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 3.1.5 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Zapraszamy Państwa do kontaktu w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania kosztu uzyskania ratingu kredytowego przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego w postaci emisji obligacji. Postaramy się doradzić Państwu najkorzystniejsze rozwiązania w tym zakresie.