2024-06-18

Rezygnacja przez EuroRating z rejestracji w UE

Z uwagi na stale rosnące w ostatnich latach i nieproporcjonalne w stosunku do skali działalności małych agencji ratingowych wymogi regulacyjne i związane z tym rosnące koszty, przy jednoczesnym braku popytu na publiczne ratingi kredytowe na polskim rynku kapitałowym, EuroRating wystąpił do ESMA (zgodnie z art. 20 ust. 1.a Rozporządzenia PE nr 1060/2009) z wnioskiem o wycofanie rejestracji spółki jako agencji ratingowej uprawnionej do wystawiania publicznych ratingów kredytowych w UE.

Na wniosek spółki, ESMA wydała decyzję o wycofaniu formalnej rejestracji EuroRating w UE. Decyzja ta weszła w życie dnia 18.06.2024 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Rozporządzenia PE nr 1060/2009, publiczne ratingi kredytowe nadawane dotychczas przez EuroRating mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane do celów regulacyjnych po wydaniu przez ESMA decyzji o wycofaniu rejestracji agencji w UE przez okres:

  • dziesięciu dni roboczych od dnia podania do wiadomości publicznej decyzji ESMA, jeżeli istnieją ratingi kredytowe tego samego instrumentu finansowego lub podmiotu wystawione przez inne agencje ratingowe zarejestrowane w UE; lub
  • trzech miesięcy od dnia podania do wiadomości publicznej decyzji ESMA, jeżeli  nie  istnieją  ratingi  kredytowe  tego  samego  instrumentu  finansowego  lub  podmiotu wystawione przez inne agencje ratingowe zarejestrowane w UE.

Po rezygnacji przez spółkę z rejestracji w UE, EuroRating kontynuuje działalność jako agencja ratingowa, jednak spółka skupia się obecnie na wystawianiu prywatnych ratingów kredytowych (jednorazowych oraz monitorowanych), które nie podlegają reżimowi Rozporządzenia PE nr 1060/2009 i nie wymagają rejestracji w UE.