Lipiec 2019

2019-07-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2019-07-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

2019-07-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Rating został obniżony z BBB- do BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

2019-07-23

Agencja ratingowa EuroRating opublikowała na swojej stronie internetowej (w sekcji "Ratingi kredytowe" - "Metodologia") nowe, rozszerzone opisy stosowanych metodologii ratingowych, w podziale na: przedsiębiorstwa, banki i fundusze poręczeniowe.

Publikacja nowych opisów metodologii ratingowych nie wiąże się z żadnymi istotnymi zmianami metodologii, w związku z czym nie ma ona wpływu na żaden z ratingów kredytowych nadanych przez EuroRating.

2019-07-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2019-07-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2019-07-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi SGB-Bank S.A. Rating został obniżony o jeden stopień do B z B+. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

2019-07-11

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BBB- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP wyemitowanych przez spółkę Round Table Resources plc (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 30.10.2027 r.

2019-07-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2019-07-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2019-07-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.