Luty 2017

2017-02-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2017-02-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2017-02-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2017-02-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.

2017-02-14

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej banku Nest Bank S.A. (wcześniejsza nazwa: FM Bank PBP S.A.) oraz wycofała z dniem 14.02.2017 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BB+ z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej banku Nest Bank S.A. jest niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych (w tym w szczególności brak publikowania przez bank śródrocznych sprawozdań finansowych). Utrudnia to prowadzenie bieżącego monitoringu nadanego bankowi ratingu kredytowego (w tym przeprowadzanie okresowych formalnych weryfikacji ratingu), co w rezultacie w dłuższym horyzoncie czasu w ocenie agencji mogłoby negatywnie rzutować na wiarygodność nadanego bankowi ratingu kredytowego.

2017-02-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2017-02-06

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BZ WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2017-02-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2017-02-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.