Grudzień 2015

2015-12-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-12-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2015-12-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2015-12-21

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce CCC S.A. rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce CCC S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 18.12.2015 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polski spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

2015-12-18

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 18.12.2015 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. i wycofała nadany spółce niezamówiony rating kredytowy (dotychczas na poziomie BBB- z perspektywą stabilną).

Zaprzestanie nadawania ratingu kredytowego spółce LW Bogdanka S.A. związane jest z wyłączeniem spółki po sesji z dnia 18.12.2015 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2015-12-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-12-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Getin Noble Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+ z perspektywą negatywną.

2015-12-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został obniżony z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

2015-12-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą stabilną.

2015-12-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-12-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2015-12-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM Polska Miedź S.A. Rating został obniżony z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

2015-12-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2015-12-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+ z perspektywą stabilną.

2015-12-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-12-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Energa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-12-01

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej banku Plus Bank S.A. (wcześniej Invest Bank S.A.) oraz wycofała z dniem 01.12.2015 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie "BB+" z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej banku Plus Bank S.A. jest niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych (w tym w szczególności brak publikowania przez bank śródrocznych sprawozdań finansowych). Utrudnia to prowadzenie bieżącego monitoringu nadanego bankowi ratingu kredytowego (w tym przeprowadzanie okresowych formalnych weryfikacji ratingu), co w rezultacie w dłuższym horyzoncie czasu w ocenie agencji mogłoby negatywnie rzutować na wiarygodność nadanego bankowi ratingu kredytowego.