Lipiec 2013

2013-07-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Zielonej Górze. 

2013-07-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.oz siedzibą we Wrocławiu.

2013-07-23

W związku z faktem, iż agencja ratingowa EuroRating zamierza uzyskać formalną rejestrację w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009) zatwierdzaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), a także z uwagi na związane z tym przepisy unijne, do momentu uzyskania w/w rejestracji EuroRating zawiesza czasowo publikację ratingów kredytowych wystawianych dotychczas spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20.

2013-07-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Szczecinie.

2013-07-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gdańsku. 

2013-07-16

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła status ratingu kredytowego nadanego Bankowi Zachodniemu WBK (na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną) z niepublicznego na publiczny.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego BZ WBK w sposób ciągły od 2007 roku. Od kwietnia 2011 roku, kiedy bank został wykluczony ze składu indeksu giełdowego WIG20, rating BZ WBK był ratingiem niepublicznym i dostępny był jedynie w formie subskrypcji w ramach ratingowej oceny ryzyka kredytowego 30 największych banków w Polsce, prowadzonej przez EuroRating.

W związku z ponownym włączeniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Banku Zachodniego WBK do indeksu WIG20, agencja ratingowa EuroRating zdecydowała o wznowieniu bezpłatnej publikacji ratingu kredytowego przyznawanego temu bankowi.

Informacje o aktualnym poziomie ratingu BZ WBK będą odtąd publikowane przez EuroRating, podobnie jak ratingi innych spółek zgrupowanych w indeksie największych spółek giełdowych, bezpłatnie w ogólnodostępnej części serwisu internetowego agencji.

2013-07-16

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Boryszew SA do BB- z BB. Perspektywa ratingu nie została określona, ponieważ agencja jednocześnie kończy prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego spółki.

Obniżenie oceny wiarygodności kredytowej Boryszewa związane jest przede wszystkim z pogarszającymi się w ciągu ostatnich kwartałów wynikami finansowymi spółki, co przy stosunkowo agresywnej strukturze finansowania aktywów, a także przy generalnie dość niskiej płynności przyczynia się do wzrostu ryzyka kredytowego spółki. Agencja nie oczekuje przy tym, żeby sytuacja mogła się w krótkim czasie poprawić, z uwagi na wciąż bardzo słabą koniunkturę na europejskich rynkach motoryzacyjnych.

W powyższym kontekście EuroRating do czynników negatywnych zalicza również uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszewa kolejny etap skupu akcji własnych, za kwotę 93 mln zł. Według agencji dodatkowy, znaczący transfer środków na rzecz akcjonariuszy w obecnej sytuacji spółki przyczynić się może do dalszego wzrostu jej ryzyka kredytowego.

Jednocześnie, ze względu na fakt, że spółka Boryszew SA została wycofana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ze składu indeksu giełdowego WIG20, agencja ratingowa EuroRating kończy z dniem 16.07.2013 r. prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego Boryszew SA i wycofuje nadany spółce rating.

2013-07-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.