Czerwiec 2013

2013-06-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-06-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-06-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2013-06-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-06-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2013-06-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna (PGE) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2013-06-14

W związku z ogłoszonym przez bank PKO BP zamiarem przejęcia za kwotę 2,83 mld zł od szwedzkiej grupy finansowej Nordea spółek Nordea Bank Polska, Nordea TUnŻ oraz Nordea Finance Polska, agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP. W ocenie agencji transakcja ta będzie miała neutralny wpływ na poziom ryzyka kredytowego banku, w związku z czym rating kredytowy PKO BP został utrzymany na dotychczasowym poziomie ”A-” z perspektywą stabilną.

Przy ocenie planowanego przejęcia polskich aktywów grupy Nordea przez PKO BP EuroRating bierze pod uwagę m.in. fakt, iż bank zamierza sfinansować transakcję z posiadanych kapitałów własnych oraz zatrzymanych zysków, przy jednoczesnym podtrzymywanym zamiarze wypłaty stosunkowo wysokiej dywidendy za 2012 rok. Ponieważ Nordea Bank Polska jest bankiem stosunkowo słabo skapitalizowanym, EuroRating szacuje iż przejęcie to, zrealizowane po cenie zbliżonej do wartości księgowej netto przejmowanych aktywów, spowoduje lekkie obniżenie skonsolidowanego współczynnika wypłacalności oraz współczynnika Core Tier 1 banku PKO BP. W ocenie agencji wskaźniki te nadal jednak utrzymają się na zadowalającym poziomie.

EuroRating uwzględnia ponadto fakt, iż PKO BP przejmując dziesiąty pod względem wielkości bank na polskim rynku umocni pozycję lidera w sektorze bankowym, osiągając przy tym istotne efekty synergii z przejętych aktywów, które w perspektywie średnioterminowej powinny umożliwić bankowi odbudowanie bazy kapitałowej i ponowny wzrost współczynników wypłacalności, a także utrzymanie wysokiej rentowności.

Agencja podkreśla, że istotnym z punktu widzenia oceny ryzyka elementem uzgodnionej umowy przejęcia polskich aktywów grupy Nordea jest zapis określający obowiązek zapewnienia przez 7 lat przez Nordea Bank AB finansowania walutowego dla portfela kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych przez Nordea Bank Polska o wartości 15,2 mld zł, a także zobowiązanie się szwedzką grupę do pokrywania przez kolejne 4 lata części kosztów ryzyka związanego z tymi kredytami. W ocenie agencji pozwala to na redukcję ryzyka związanego z przejmowanymi aktywami, co jest szczególnie istotne wobec faktu, że walutowe kredyty hipoteczne stanowią ponad 40% majątku Nordea Bank Polska.

2013-06-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2013-06-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2013-06-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gostyniu.

2013-06-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Synthos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-06-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bydgoskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

2013-06-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Globe Trade Centre S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2013-06-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą stabilną.