Kwiecień 2013

2013-04-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Lubuskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

2013-04-26

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Boryszew S.A. ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na poziomie BB.

Gorsza perspektywa oceny wiarygodności kredytowej Boryszewa związana jest głównie z pogarszającymi się w ciągu ostatnich kwartałów wynikami finansowymi spółki, będącymi rezultatem słabnącego popytu na wytwarzane przez nią produkty. Agencja spodziewa się przy tym, że przy utrzymującej się nadal bardzo słabej koniunkturze na europejskim rynku motoryzacyjnym, bieżący rok będzie bardzo trudny dla Grupy Boryszew, której działalność skupia się głównie na dostarczaniu podzespołów do produkcji samochodów.

EuroRating zaznacza również, że struktura finansowania aktywów grupy charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością, będąca rezultatem zarówno dużej cykliczności prowadzonej działalności, jak również dokonywanych w ostatnich latach akwizycji. Do czynników ryzyka agencja zalicza także wysoki udział zobowiązań krótkoterminowych w łącznej wartości zadłużenia, a także ogólnie niską płynność finansową spółki.

Przy ocenie ryzyka kredytowego spółki EuroRating bierze również pod uwagę fakt, że Boryszew realizuje kapitałochłonną strategię międzynarodowej ekspansji, polegającą m.in. na przejęciach podmiotów zewnętrznych, jednocześnie dokonując wypłat na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidend oraz skupu akcji własnych, co zwiększa zapotrzebowanie spółki na finansowanie zewnętrzne.

2013-04-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-04-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-04-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu.

2013-04-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-04-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2013-04-17

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2013-04-12

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej funduszu poręczeniowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.

2013-04-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna (PGE) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2013-04-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2013-04-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2013-04-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Globe Trade Centre S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.