Marzec 2013

2013-03-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Synthos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-03-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.oz siedzibą we Wrocławiu. 

2013-03-18

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Eurocash S.A. rating kredytowy na poziomie BB- z perspektywą stabilną.

Rozpoczęcie przez EuroRating prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego Eurocash S.A. związane jest z włączeniem tej spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych z dniem 18.03.2013 r. w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG20.

Przyznany spółce rating odzwierciedla realizowaną przez grupę Eurocash w ostatnich latach stosunkowo agresywną politykę finansowania działalności. Struktura pasywów spółki uległa przy tym dodatkowemu pogorszeniu w wyniku dokonanego pod koniec 2011 roku przejęcia firmy dystrybucyjnej Tradis. Transakcja ta przyczyniła się także do znacznego wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych i spowodowała obniżenie wskaźników płynności grupy Eurocash. Agencja zwraca również uwagę na istotny wzrost wartości trudno mierzalnych aktywów takich jak „wartość firmy” oraz „wartości niematerialne”, które stanowią już niemal jedną trzecią bilansowej sumy majątku grupy Eurocash.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza natomiast utrzymywanie się stale dodatniej i stabilnej rentowności operacyjnej grupy EuroCash oraz zdolność spółki do generowania stosunkowo wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Agencja pozytywnie ocenia również fakt, że znaczny wzrost kosztów finansowych, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilku kwartałów, nie spowodował obniżenia uzyskiwanej przez spółkę rentowności netto.

EuroRating wskazuje, że na przyszłe kształtowanie się ratingu kredytowego Eurocash SA istotny wpływ będzie miała zdolność spółki do utrzymania dotychczasowych poziomów rentowności sprzedaży, a także skala realizowanych kolejnych inwestycji oraz wartość wypłat na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidend.

2013-03-15

Agencja ratingowa EuroRating potwierdziła rating kredytowy nadany spółce TVN S.A. na poziomie BB. Jednocześnie EuroRating zaprzestaje z dniem 15.03.2013 r. prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego TVN S.A. i wycofuje nadany spółce rating.

Zakończenie prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego TVN S.A. związane jest z wycofaniem tej spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z dnia 15.03.2013 r. ze składu indeksu WIG20.

2013-03-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2013-03-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-03-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gdańsku.