Luty 2013

2013-02-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gostyniu. 

2013-02-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2013-02-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BRE Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2013-02-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został obniżony z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej spółki agencja zalicza kontynuację spadkowej tendencji przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Grupę TP, przy jednoczesnym wolniejszym tempie redukcji ponoszonych kosztów operacyjnych, co skutkuje postępującą od dłuższego czasu erozją generowanych marż. W rezultacie systematycznemu spadkowi ulegają znormalizowany wynik EBITDA oraz przepływy z działalności operacyjnej.

Agencja oczekuje przy tym, iż coraz ostrzejsza konkurencja na rynku telekomunikacyjnym w Polsce będzie wywierać dalszą presję na ceny usług i łączną wartość całego rynku, co z dużym prawdopodobieństwem znajdzie swoje odzwierciedlenie w dalszym spadku przychodów i wyników finansowych Telekomunikacji Polskiej.

EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że Grupa TP nadal musi ponosić stosunkowo wysokie nakłady inwestycyjne, a istotnym czynnikiem ryzyka w tym zakresie jest poziom przyszłych wydatków na nabycie częstotliwości telefonii komórkowej 4G i odnowienie praw do częstotliwości 3G.

Do czynników negatywnych agencja zalicza również ogólnie słabą i w ostatnim czasie pogarszającą się sytuację płynnościową Telekomunikacji Polskiej, co będzie dla spółki stanowić dodatkowe wyzwanie w obliczu konieczności zrefinansowania euroobligacji o wartości 700 mln euro, zapadających w maju przyszłego roku.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla opinię agencji, iż zapowiadane przez zarząd TP działania, polegające głównie na konsolidacji aktywów i dalszej redukcji kosztów, a także na istotnej redukcji wypłat na rzecz akcjonariuszy, powinny pozwolić na dostosowanie działalności spółki do niekorzystnych warunków zewnętrznych oraz przyczynić się do stabilizacji jej kondycji ekonomiczno-finansowej.

2013-02-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został obniżony z poziomu A do A-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jako główną przyczynę obniżenia ratingu EuroRating wskazuje sprzedaż 23,9 mln (tj. 9,1 proc.) akcji Banku Pekao SA przez jego głównego udziałowca – włoską grupę UniCredit SpA. W ocenie agencji niespodziewane zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w polskim banku stoi w sprzeczności z przeprowadzaną w ostatnim czasie integracją wizerunkową Banku Pekao SA z jego strategicznym udziałowcem.

Pomimo zachowania przez UniCredit pakietu kontrolnego (50,1 proc.) akcji Banku Pekao SA przeprowadzona transakcja wpływa negatywnie na szacunek agencji prawdopodobieństwa wsparcia polskiego banku przez włoskiego inwestora strategicznego, które obecnie oceniane jest jako relatywnie niskie.

Jednocześnie EuroRating podkreśla, iż Bank Pekao SA finansuje działalność operacyjną z własnych źródeł i nie jest uzależniony od finansowania od głównego akcjonariusza. Agencja pozytywnie ocenia bardzo silną i stabilną pozycję rynkową, a także dobry poziom wyposażenia w kapitał własny oraz stosunkowo wysoką rentowność banku.

Obecny rating Banku Pekao SA odzwierciedla samodzielną siłę finansową i własny profil kredytowy banku. Agencja zaznacza jednak, iż m.in. z uwagi na zwiększoną integrację wizerunkową z włoską grupą UniCredit, ocena wiarygodności polskiego banku może podlegać presji w przypadku ewentualnego wystąpienia problemów finansowych inwestora strategicznego.