Czerwiec 2012

2012-06-29

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce KGHM SA do BBB+ z A-.Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Jedną z głównych przyczyn pogorszenia oceny wiarygodności finansowej miedziowego koncernu jest uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy znacząco wyższej od rekomendowanej przez zarząd spółki wypłaty dywidendy za 2011 rok. EuroRating wskazuje, że wypłata na rzecz akcjonariuszy kwoty prawie 5,7 mld zł nastąpić ma w sytuacji, kiedy KGHM sfinalizował właśnie przejęcie kanadyjskiego koncernu wydobywczego Quadra FNX Mining za ok. 9 mld zł, pozbywając się większości posiadanych nadwyżek gotówki.

Agencja podkreśla także, że zdolność spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych została w ostatnim czasie osłabiona m.in. na skutek wprowadzonego w kwietniu b.r. podatku od wydobycia miedzi i srebra, a także z uwagi na konieczność ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych.

Wypłata rekordowo wysokiej dywidendy oznaczać będzie zatem najprawdopodobniej konieczność zaciągnięcia przez spółkę – po raz pierwszy od wielu lat – długu oprocentowanego w postaci kredytu lub obligacji. Agencja ocenia, że nie będzie to jeszcze oznaczać dużego wzrostu ryzyka kredytowego KGHM, jednakże dla kształtowania się ratingu kredytowego spółki w przyszłości istotne znaczenie będzie miało jak duże będą inwestycje realizowane przez grupę KGHM, a także jaką strukturę czasową będzie miało zaciągane zadłużenie.

Do czynników ryzyka w perspektywie średnioterminowej EuroRating zalicza obecnie także pogarszające się perspektywy gospodarcze w krajach strefy euro oraz w Chinach, co może przełożyć się na znaczący spadek cen miedzi i dodatkowo osłabić rentowność KGHM.

2012-06-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Globe Trade Centre (GTC) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2012-06-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-06-21

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-06-21

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gdańsku. 

2012-06-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-06-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2012-06-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna (PGE) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-06-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Boryszew S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2012-06-06

Agencja Ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce TVN SA z negatywnej na stabilną. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

Poprawa postrzegania perspektywy oceny wiarygodności finansowej telewizyjnej grupy związana jest z uzgodnieniem przez TVN warunków sprzedaży 76% akcji Onetu. Agencja wskazuje, że dzięki tej dezinwestycji, której finalizacja spodziewana jest na przełomie bieżącego i przyszłego roku, spółka częściowo zredukuje narosłe w ciągu ostatnich trzech lat wysokie zadłużenie. W rezultacie powstrzymana może zostać dotychczasowa negatywna tendencja w zakresie zmiany poziomu ryzyka kredytowego grupy.

EuroRating podkreśla, że TVN ma obecnie bezpieczną strukturę czasową zadłużenia (przytłaczająca większość długu to obligacje z terminem wykupu w latach 2017-2018), co pozytywnie wpływa na bieżącą płynność finansową grupy. Według agencji bardzo istotne jest jednak, czy spółka będzie w stanie w najbliższych latach osiągać odpowiednią rentowność oraz przepływy pieniężne, które umożliwią jej dalszą poprawę struktury finansowania i w końcowym rezultacie spłatę zadłużenia z tytułu obligacji.

W tym kontekście do czynników ryzyka EuroRating zalicza utrzymującą się od dłuższego czasu słabą koniunkturę na rynku reklamy, a także ryzyko walutowe, jakiemu podlega TVN w związku z faktem, iż obligacje spółki denominowane są w euro.

2012-06-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Synthos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-06-04

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.