Marzec 2012

2012-03-31

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego Agencja Ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.

2012-03-30

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-03-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2012-03-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce TVN S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą negatywną.

2012-03-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gdańsku.

2012-03-23

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce GTC S.A. do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Agencja wskazuje, że na pogorszenie oceny ryzyka kredytowego GTC najistotniejszy wpływ ma systematycznie rosnący udział kapitału obcego w finansowaniu aktywów oraz postępujące w ciągu ostatnich kwartałów osłabienie płynności deweloperskiej grupy.

Oceniając generowane przez spółkę w ciągu ostatnich trzech kwartałów wysokie straty na poziomie wyniku operacyjnego i netto, EuroRating bierze pod uwagę fakt, że wynikają one głównie z niegotówkowych operacji księgowych, związanych z przeszacowaniem wartości nieruchomości – głównie w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Spadek wartości aktywów przekłada się jednak na obniżanie wartości kapitału własnego spółki, co przy nadal lekko rosnącej wartości zobowiązań netto przekłada się na pogorszenie wskaźników finansowania.

EuroRating wskazuje również, że postępujący od trzech lat spadek wartości aktywów obrotowych GTC wpływa na stopniowe pogarszanie się płynności finansowej spółki. Agencja korzystnie ocenia przy tym nadal stosunkowo wysoką wartość posiadanych przez spółkę środków pieniężnych, a także dobrze rozłożoną zapadalność zadłużenia długoterminowego.

Stabilna perspektywa nowego ratingu odzwierciedla m.in. zapowiedź spółki przeprowadzenia emisji nowych akcji, co powinno przyczynić się do poprawy struktury finansowania i wzmocnienia płynności. Według agencji będzie to szczególnie istotne w kontekście nadal niekorzystnych perspektyw gospodarczych, przekładających się na osłabiającą się koniunkturę na rynkach nieruchomości (w tym w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej) oraz wobec planowanego przez GTC rozpoczęcia w najbliższym czasie realizacji nowych dużych inwestycji (w tym m.in. dwóch galerii handlowych w Warszawie).

2012-03-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Rzeszowie. 

2012-03-19

Agencja Ratingowa EuroRating nadała spółce Synthos S.A. rating kredytowy na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zainicjowanie przez EuroRating prowadzenia oceny ryzyka kredytowego Synthos S.A. związane jest z włączeniem tej spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych z dniem 19.03.2012 r. w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG20.

EuroRating pozytywnie ocenia utrzymywanie przez Synthos bezpiecznej struktury finansowania oraz niskie w ostatnich latach zadłużenie netto. Do czynników korzystnie wpływających na ocenę ryzyka kredytowego spółki agencja zalicza także obecną bardzo wysoką płynność finansową, a także duży wzrost rentowności grupy Synthos, jaki nastąpił w ciągu ostatnich dwóch lat.

Do najistotniejszych czynników ryzyka zaliczona została natomiast stosunkowo mała dywersyfikacja produktowa, a także duża wrażliwość spółki na wahania rynkowych cen surowców oraz wytwarzanych produktów.

2012-03-19

Agencja Ratingowa EuroRating nadała spółce Boryszew S.A. rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną.

Rozpoczęcie przez EuroRating prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego Boryszew S.A. związane jest z włączeniem tej spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych z dniem 19.03.2012 r. w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG20.

EuroRating uzasadnia, że przyznany spółce rating odzwierciedla stosunkowo dużą zmienność struktury finansowania aktywów na poziomie grupy kapitałowej, wysoki udział zobowiązań krótkoterminowych w łącznej wartości zadłużenia, a także ogólnie niską płynność finansową.

Do czynników ryzyka agencja zalicza także dużą zmienność oraz w ostatnim czasie niski poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz generalnie niską rentowność operacyjną i netto.

EuroRating wskazuje także, że Boryszew realizuje kapitałochłonną strategię międzynarodowej ekspansji, polegającą m.in. na przejęciach podmiotów zewnętrznych, jednocześnie dokonując wypłat na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidend oraz skupu akcji własnych, co zwiększa zapotrzebowanie spółki na finansowanie zewnętrzne.

2012-03-16

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce PBG S.A. do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

EuroRating wskazuje, że kontynuacja spadku oceny ryzyka kredytowego PBG wynika przede wszystkim z faktu, że szybki rozwój grupy kapitałowej finansowany jest w coraz większym stopniu kapitałem obcym. Wzrostowi łącznej wartości zobowiązań (w tym długu oprocentowanego) towarzyszy przy tym w ostatnim czasie niekorzystna zmiana struktury zadłużenia grupy – na koniec 2011 roku już ponad 4/5 zobowiązań stanowił dług krótkoterminowy. Przyczynia się to m.in. do stopniowego pogarszania płynności finansowej.

Do czynników negatywnych EuroRating zalicza również zmniejszającą się rentowność operacyjną i netto grupy, a także wygenerowanie przez PBG w ubiegłym roku ujemnych przepływów z działalności operacyjnej.

Stabilna perspektywa nowego ratingu odzwierciedla m.in. zapowiedź spółki przeprowadzenia emisji nowych akcji, co powinno przyczynić się do poprawy struktury finansowania i wzmocnienia płynności. EuroRating pozytywnie ocenia także duży portfel zamówień grupy PBG na kolejne lata.

Jednocześnie, ze względu na fakt, że po sesji w dniu 16.03.2012 r. PBG S.A. zostaje przez Giełdę Papierów Wartościowych wycofana ze składu indeksu giełdowego WIG20, Agencja Ratingowa EuroRating kończy prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego PBG S.A. i wycofuje nadany spółce rating. Agencja prowadziła ocenę ratingową PBG S.A. w sposób ciągły od listopada 2007 roku.

2012-03-16

Agencja ratingowa EuroRating zaprzestaje z dniem 16.03.2012 r. prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Getin Holding S.A. Dotychczasowy rating spółki na poziomie BB z perspektywą stabilną zostaje wycofany.

EuroRating kończy przyznawanie ratingu Getin Holding S.A. w związku z wycofaniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji w dniu 16.03.2012 r. z listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Agencja prowadziła ocenę ratingową Getin Holding S.A. w sposób ciągły od marca 2008 roku.

2012-03-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-03-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Szczecinie.

2012-03-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

EuroRating wskazuje na dwie główne przyczyny pogorszenia perspektywy oceny wiarygodności finansowej KGHM.

Pierwsza z nich to uchwalenie przez Sejm ustawy o podatku od niektórych kopalin, nakładającej na KGHM nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra. Podatek ten ma charakter progresywny i jego wysokość zależeć będzie bezpośrednio od rynkowych notowań wydobywanych metali. Agencja wskazuje, iż wprowadzenie nowego podatku przełoży się na spadek rentowności działalności wydobywczej KGHM prowadzonej w kraju oraz zmniejszy zdolność spółki do generowania dodatnich przepływów operacyjnych nawet w warunkach utrzymywania się wysokich rynkowych cen miedzi i srebra. Konieczność płacenia podatku (choć według niskiej stawki) również w sytuacji spadku cen metali poniżej kosztów ich wydobycia, oznaczać będzie ponadto wzrost (w przypadku KGHM już i tak bardzo wysokich) kosztów stałych spółki, co zwiększy jej wrażliwość na wahania cen surowców.

Drugim czynnikiem wpływającym na obniżenie perspektywy ratingu kredytowego KGHM SA jest sfinalizowane na początku marca b.r. przejęcie kanadyjskiego koncernu wydobywczego Quadra FNX Mining za kwotę ok. 9 mld zł. Z uwagi na fakt, iż KGHM zrealizował transakcję w całości ze środków własnych, oznacza to bardzo duże zmniejszenie stanu gotówki posiadanej przez polską spółkę. W kontekście spodziewanego szybkiego wprowadzenia podatku od kopalin, a także oczekiwanej wypłaty przez KGHM wysokiej dywidendy za 2011 rok, spodziewać się należy zatem likwidacji dotychczasowej znacznej nadpłynności, jaką charakteryzował się lubiński koncern.

Do czynników ryzyka w perspektywie średnioterminowej EuroRating zalicza także pogarszające się perspektywy gospodarcze w krajach strefy euro oraz w Chinach, czyli w regionach odpowiadających za ponad połowę globalnego popytu na miedź.

2012-03-06

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

2012-03-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.