Grudzień 2011

2011-12-30

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-12-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gostyniu.

2011-12-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PBG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą negatywną.

2011-12-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2011-12-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.oz siedzibą w Działdowie.

2011-12-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2011-12-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-12-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację kredytowego nadanego spółce Globe Trade Centre S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Główną przyczyną pogorszenia perspektywy oceny wiarygodności finansowej GTC jest systematyczny wzrost udziału kapitału obcego w strukturze pasywów spółki. Wzrostowi wartości długu oprocentowanego towarzyszą szybko zwiększające się koszty odsetkowe, co w konsekwencji istotnie obciąża wypracowywane przez spółkę wyniki finansowe.

Do czynników negatywnych EuroRating zalicza także postępujący spadek wskaźników płynności deweloperskiej grupy. W III. kwartale b.r. był on przy tym szczególnie duży, z uwagi na naruszenie kowenantów kredytowych dla kilku projektów, w związku z czym spółka musiała przeklasyfikować to zadłużenie z długoterminowego na krótkoterminowe. Według agencji istotne będzie w tym kontekście, czy spółce uda się w krótkim czasie renegocjować warunki kredytów tak, aby warunki kowenantów były ponownie spełniane.

W perspektywie średnioterminowej negatywnie na ocenę perspektyw spółki rzutuje także pogarszająca się sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których działa GTC. Skutkuje to koniecznością dokonywania przez spółkę dużych odpisów na utratę wartości aktywów.

2011-12-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2011-12-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-12-01

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.