Listopad 2011

2011-11-30

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce TVN S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB, natomiast perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Na pogorszenie postrzegania perspektyw oceny wiarygodności finansowej Grupy TVN największy wpływ ma postępujący wzrost udziału kapitału obcego w finansowaniu aktywów oraz osłabienie rentowności przychodów.

Agencja zwraca uwagę na fakt, iż na skutek dynamicznego wzrostu wartości długu oprocentowanego, jaki nastąpił w latach 2008-2010, silnie wzrosły ponoszone przez spółkę koszty odsetkowe. Przy jednoczesnym osłabieniu rentowności na poziomie operacyjnym koszty te pochłaniają praktycznie cały wynik operacyjny, w wyniku czego rentowność netto mediowej grupy (po wykluczeniu wpływu różnic kursowych) oscyluje obecnie wokół zera.

Według agencji stosunkowo słaba koniunktura na rynku reklamy telewizyjnej może utrudniać spółce uzyskanie poprawy wskaźników rentowności, a wysoka wartość długu denominowanego w euro sprawia, iż kondycja finansowa TVN jest obecnie w dużym stopniu uzależniona od wahań kursów walut.

EuroRating zaznacza, że w perspektywie średnioterminowej na ocenę ryzyka kredytowego Grupy TVN nie wpłynie w sposób istotny zapowiadany mariaż TVN z Grupą Canal+, ponieważ dotyczyć ma on obecnie jedynie połączenia platform cyfrowych oraz objęcia mniejszościowego pakietu akcji spółki-matki polskiej grupy. Ewentualne przejęcie kontroli nad TVN przez Canal+ nastąpić ma natomiast dopiero za kilka lat.

2011-11-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-11-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Bank Pekao S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2011-11-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-11-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-11-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Szczecinie.

2011-11-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BRE Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2011-11-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BRE Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2011-11-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-11-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-11-10

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Bydgoszczy.

2011-11-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.Az siedzibą w Poznaniu.

2011-11-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2011-11-04

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

2011-11-03

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.