Październik 2011

2011-10-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2011-10-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

2011-10-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

2011-10-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2011-10-10

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce PBG S.A. do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu pozostaje negatywna.

Pogorszenie oceny ryzyka kredytowego PBG związane jest głównie z istotnym wzrostem w ostatnim czasie wartości zobowiązań Grupy (w tym długu oprocentowanego), co wpłynęło na pogorszenie struktury finansowania oraz znacząco podwyższyło relację długu netto do EBITDA. EuroRating negatywnie ocenia także osiąganie przez spółkę w ciągu pierwszych dwóch kwartałów ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Do czynników pozytywnych agencja zalicza natomiast wciąż stosunkowo wysoką rentowność budowlanej spółki, a także odpowiedni poziom płynności finansowej.

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu PBG wynika obecnie głównie z zawartej przez spółkę umowy nabycia większościowego pakietu akcji Rafako S.A. Zakup 66% akcji raciborskiego producenta kotłów energetycznych PBG chce sfinansować w większości kredytem bankowym. EuroRating wskazuje, że kolejne duże przejęcie finansowane głównie kapitałem obcym, może wpłynąć na dalsze pogorszenie struktury pasywów PBG, a istotny wzrost zadłużenia odsetkowego oznaczać będzie ponoszenie przez spółkę znacznie wyższych kosztów finansowych.

Agencja zaznacza, że wpływ planowanej transakcji przejęcia Rafako S.A. na poziom ratingu PBG uzależniony będzie m.in. od ostatecznych warunków finansowych, a także od działań PBG związanych z innymi aktywami Grupy.

2011-10-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Getin Holding S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.