Wrzesień 2011

2011-09-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2011-09-26

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce PGNiG do BBB+ z A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

EuroRating ocenia dotychczasową strukturę finansowania PGNiG jako bezpieczną, a płynność finansową spółki jako wystarczającą. Agencja spodziewa się jednak zmian w finansowaniu Grupy na skutek przejęcia przez PGNiG od Vattenfalla elektrociepłowni warszawskich, a także w trakcie realizacji zawartego w zaktualizowanej strategii spółki ambitnego planu inwestycyjnego.

Przejęcie Vattenfall Heat Poland, do którego należą ciepłownie i elektrociepłownie w Warszawie i Pruszkowie, oznacza dla PGNiG jednorazowy wydatek rzędu 3 mld zł oraz konieczność poniesienia dodatkowych nakładów na budowę gazowych bloków energetycznych. Strategia spółki zakłada również wzrost inwestycji w wydobycie ropy i gazu oraz w inne projekty elektroenergetyczne. W rezultacie nakłady inwestycyjne PGNiG mają wzrosnąć z dotychczasowego poziomu ok. 3,5 mld zł rocznie, do 5 mld zł rocznie w ciągu kolejnych kilku lat.

Ponieważ spółka nie będzie w stanie sfinansować zwiększonych inwestycji z bieżących przepływów operacyjnych, konieczne będzie zwiększenie udziału kapitału obcego (np. w postaci obligacji) w strukturze pasywów.

Agencja wskazuje, że na kształtowanie się ratingu PGNiG w przyszłości istotny wpływ będą miały rzeczywiste kwoty nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez spółkę, a także – szczególnie istotna w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie – realizowana polityka dywidendowa.

2011-09-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna (PGE) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-09-19

Agencja ratingowa EuroRating nadała Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Zainicjowanie przez EuroRating prowadzenia oceny ryzyka kredytowego JSW S.A. związane jest z włączeniem tej spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych od poniedziałkowej sesji w skład indeksu WIG20.

EuroRating pozytywnie ocenia wypracowywane przez Jastrzębską Spółkę Węglową w ciągu ostatnich kilku kwartałów bardzo dobre wyniki finansowe. Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że dotychczasowa wysoka rentowność spółki wynikała głównie ze wzrostu na światowych rynkach cen węgla koksowego oraz energetycznego do poziomów zbliżonych do rekordowych.

Bardzo duże uzależnienie osiąganych przychodów oraz wyników finansowych JSW od notowań wydobywanego przez spółkę surowca (na którego ceny decydujący wpływ ma popyt na stal) agencja zalicza do najistotniejszych czynników ryzyka wpływających na poziom nadanego ratingu. EuroRating wziął przy tym pod uwagę nasilające się obecnie tendencje recesyjne w światowej gospodarce, które skutkować mogą znaczącym spadkiem popytu na stal i w konsekwencji również silnym obniżeniem cen węgla koksowego w perspektywie średnioterminowej.

Agencja wskazuje także, że przy wysokiej dźwigni operacyjnej, jaką charakteryzuje się JSW, w strukturze łącznych kosztów operacyjnych spółki dominujący udział mają wynagrodzenia. W tym kontekście EuroRating zwraca uwagę na niezwykle silną pozycję działających w JSW związków zawodowych oraz wywalczone przez nie w ostatnim czasie przywileje – w tym wieloletnie gwarancje zatrudnienia. EuroRating podkreśla, iż skutkuje to bardzo ograniczonymi możliwościami dostosowywania przez spółkę w przyszłości wartości ponoszonych kosztów do dużych wahań wartości przychodów, związanych głównie z wysoką cyklicznością rynku, na którym działa JSW.

Na nadany spółce rating istotny wpływ ma także struktura finansowania aktywów. Przy bardzo niskiej wartości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek relatywnie wysoką wartość mają zobowiązania wobec pracowników i emerytów. W rezultacie EuroRating ocenia udział kapitału własnego w finansowaniu majątku spółki jako umiarkowanie bezpieczny.

2011-09-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-09-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-09-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-09-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Globe Trade Centre (GTC) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-09-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-09-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-09-01

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.