Marzec 2011

2011-03-31

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-03-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Globe Trade Centre S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-03-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-03-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Grupa Lotos S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-03-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.

2011-03-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2011-03-21

Agencja ratingowa EuroRating przyznała spółce Lubelski Węgiel Bogdanka SA rating kredytowy na poziomie ’A-’. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Zainicjowanie oceny ratingowej ryzyka kredytowego Bogdanki związane jest z włączeniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w skład indeksu WIG20.

Przyznany spółce rating odzwierciedla bezpieczną i stabilną strukturę finansowania przedsiębiorstwa, a także obecnie wysoką płynność, jaką Bogdanka uzyskała dzięki przeprowadzonej w 2009 roku emisji akcji. EuroRating pozytywnie ocenia również uzyskiwane przez spółkę wskaźniki rentowności sprzedaży, na które dodatkowo korzystny wpływ miały w ostatnim czasie warunki makroekonomiczne.

Do silnych stron lubelskiej kopalni agencja zalicza także wysoką efektywność wydobycia węgla – w szczególności w relacji do innych polskich kopalni, co pozwala spółce uzyskiwać przewagę konkurencyjną w długim terminie.

Przy ocenie ryzyka kredytowego spółki EuroRating bierze jednak również pod uwagę – typowe dla działalności wydobywczej – duże uzależnienie uzyskiwanych wyników finansowych od wahań cen węgla, przy jednocześnie relatywnie wysokiej dźwigni operacyjnej wynikającej z wysokiego udziału kosztów stałych.

2011-03-18

Agencja ratingowa EuroRating zaprzestała prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Cyfrowy Polsat S.A. Dotychczasowy rating spółki na poziomie BBB- z perspektywą stabilną został wycofany.

EuroRating zakończył przyznawanie ratingu Cyfrowemu Polsatowi w związku z wyłączeniem spółki z dniem 18.03.2011 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Agencja prowadziła ocenę ratingową Cyfrowego Polsatu w sposób ciągły od marca 2009 roku.

2011-03-18

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Polimex-Mostostal S.A. Dotychczasowy rating spółki na poziomie BBB- z perspektywą stabilną został wycofany.

Rezygnacja z przyznawania ratingu spółce Polimex-Mostostal S.A. związana jest z wyłączeniem jej z dniem 18.03.2011 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja Ratingowa EuroRating prowadziła ocenę ratingową Polimexu nieprzerwanie od listopada 2007 roku.

2011-03-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

2011-03-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-03-10

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

2011-03-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2011-03-04

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce TVN S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2011-03-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.