Grudzień 2010

2010-12-30

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

2010-12-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.

2010-12-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2010-12-22

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy przyznany spółce Cyfrowy Polsat S.A. do ”BBB-” z poziomu ”BBB”. Perspektywa nowego ratingu została określona jako stabilna.

EuroRating wskazuje, że obniżenie ratingu Cyfrowego Polsatu związane jest z zawarciem przez spółkę umowy nabycia 100% akcji spółki Telewizji Polsat S.A. oraz z zatwierdzeniem przez piątkowe WZA spółki warunkowej emisji 80,03 mln nowych akcji. Zgoda WZA Cyfrowego Polsatu na podwyższenie kapitału stanowi spełnienie głównego warunku zawieszającego zawarcie transakcji przejęcia Telewizji Polsat.

Agencja zwraca uwagę, że nowe akcje (o łącznej wartości 1,15 mld zł) stanowić będą jedynie ok. 1/3 wartości transakcji. Pozostała część (2,6 mld zł) ma zostać sfinansowana kredytami bankowymi.  W wyniku tego znacznie wzrośnie zadłużenie Cyfrowego Polsatu (do ok. 4-krotności EBITDA połączonych spółek) oraz pogorszy się struktura pasywów bilansu. W tym kontekście EuroRating pozytywnie ocenia deklarację spółki stopniowej redukcji zadłużenia w ciągu kolejnych 3-4 lat i docelowego zmniejszenia relacji długu netto do EBITDA do poziomu ok. 2,0.

Według agencji EuroRating dla sytuacji finansowej spółki oraz oceny jej ryzyka kredytowego w perspektywie średnioterminowej istotne znaczenie będzie miało utrzymanie wysokiej rentowności grupy oraz płynności finansowej na odpowiednim poziomie.

2010-12-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

2010-12-20

Agencja Ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Rating funduszu jest ratingiem zamówionym (wystawianym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2010-12-20

Agencja Ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy spółce TAURON Polska Energia S.A. na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Zainicjowanie przez EuroRating oceny ryzyka kredytowego Tauronu związane jest z włączeniem tej spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji 17.12.2010 r. w skład indeksu WIG20.

Rating Tauronu odzwierciedla m.in. zintegrowaną pionowo działalność grupy (wydobycie węgla oraz produkcja i dystrybucja energii elektrycznej) w sektorze charakteryzującym się dużą stabilnością popytu.

EuroRating  ocenia strukturę finansowania grupy jako stabilną i bezpieczną, a płynność jako wystarczającą. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również dodatnie i w ostatnich latach rosnące przepływy z działalności operacyjnej. Przyznany spółce rating uwzględnia jednak także założenie, że w ciągu kilku kolejnych lat Tauron będzie musiał sfinansować wysokie nakłady inwestycyjne na odtworzenie i rozbudowę mocy wytwórczych. W związku z tym EuroRating spodziewa się wzrostu poziomu zadłużenia (w formie kredytów i obligacji) oraz zwiększenia dźwigni finansowej spółki.

Agencja wskazuje, że na poziom ratingu Tauronu w przyszłości (w kontekście planowanych dużych inwestycji) istotny wpływ będzie miała polityka dywidendowa spółki, a także kształtowanie się (częściowo regulowanych) cen energii elektrycznej, determinujących rentowność Tauronu. Ważne będzie także, czy spółce w perspektywie długoterminowej uda się zmniejszyć udział (obecnie na poziomie przekraczającym 90%) węgla kamiennego w wytwarzaniu energii oraz zwiększyć efektywność jej wytwarzania i tym samym zredukować –  obecnie wysoką – ekspozycję na koszty emisji CO2.

2010-12-20

W związku z faktem, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie usunęła z dniem 17.12.2010 r. spółkę Bioton S.A. ze składu indeksu największych spółek giełdowych WIG20, Agencja Ratingowa EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej ryzyka kredytowego Bioton S.A. i wycofuje dotychczasowy rating spółki (na poziomie BBB- z perspektywą negatywną).

2010-12-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

2010-12-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

2010-12-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Asseco Poland S.A.Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2010-12-10

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

2010-12-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG S.A. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

2010-12-06

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-Mostostal S.A. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2010-12-06

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG S.A. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2010-12-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.