Wrzesień 2010

2010-09-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Bioton SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą negatywną.

2010-09-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Getin Holding SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2010-09-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

2010-09-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

2010-09-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

2010-09-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Asseco Poland SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2010-09-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cyfrowy Polsat SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2010-09-21

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polska Grupa Energetyczna SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2010-09-17

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-MostostalSA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2010-09-16

Agencja Ratingowa EuroRating podwyższyła perspektywę ratingu kredytowego banku BZ WBK SA ze stabilnej do pozytywnej. Jednocześnie potwierdzony został dotychczasowy rating banku na poziomie BBB+.

Lepsze postrzeganie przez agencję perspektyw oceny wiarygodności finansowej banku związane jest z dokonaniem przez dotychczasowego inwestora strategicznego banku – irlandzką grupę AIB, wyboru nabywcy większościowego pakietu akcji BZ WBK. Nowy inwestor, hiszpańska grupa Santander, zadeklarował nabycie 70% akcji BZ WBK posiadanych przez AIB oraz ogłoszenie wezwania na pozostałe akcje znajdujące się w obrocie giełdowym.

Dotychczasowy rating BZ WBK odzwierciedlał niemal wyłącznie indywidualną siłę finansową banku. EuroRating oceniał bowiem prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia przez BZ WBK ze strony AIB (z uwagi na złą sytuację finansową irlandzkiej grupy oraz ogłoszony plan sprzedaży polskiego banku) jako bardzo niskie. Agencja uwzględniała jednak możliwość uzyskania przez bank (w sytuacji gdyby było to konieczne) ograniczonego wsparcia ze strony państwa polskiego.

EuroRating wskazuje, iż po przejęciu przez Santandera polski bank stanie się częścią jednej z największych grup bankowych świata. Duża dywersyfikacja geograficzna działalności prowadzonej przez Santandera, a także dobra i stabilna sytuacja finansowa grupy sprawiają, że w ocenie agencji EuroRating nowy inwestor BZ WBK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością finansową.

W przypadku jeżeli Santander uzyska zgodę polskiego nadzoru i transakcja zostanie sfinalizowana, prawdopodobieństwo wsparcia BZ WBK przez inwestora strategicznego w ocenie agencji wzrośnie do bardzo wysokiego, co powinno korzystnie wpłynąć na ocenę wiarygodności finansowej banku.

2010-09-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2010-09-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2010-09-13

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy Grupy Lotos z BBB+ do BBB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Główną przyczyną obniżenia oceny wiarygodności kredytowej spółki jest wzrost wartości zobowiązań Grupy Lotos (w przeliczeniu na złote) oraz związane z tym pogorszenie struktury finansowania. Największy wpływ na to miało osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego, jakie wystąpiło w II. kwartale b.r. Agencja podkreśla, że pomimo odrobienia przez złotego w ostatnim czasie części strat, wrażliwość struktury pasywów Lotosu na zmiany kursów walut pozostawać będzie nadal istotnym czynnikiem ryzyka.

EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że istotny wzrost wartości aktywów Grupy Lotos, jaki nastąpił w ciągu ostatnich 2-3 lat (związany głównie z realizacją tzw. programu 10+), przy stosunkowo stabilnej wartości przychodów ze sprzedaży, spowodował istotne obniżenie wskaźnika obrotowości aktywów. Ponadto niekorzystna zmiana struktury finansowania aktywów spowodowała jeszcze silniejsze pogorszenie relacji zobowiązań do przychodów spółki.

Oceniając wysoką stratę netto, jaką Grupa Lotos wykazała w II. kwartale b.r., EuroRating bierze także pod uwagę stopniową poprawę znormalizowanych wyników finansowych spółki (po wykluczeniu wpływu przeszacowań wartości zapasów ropy na wynik operacyjny oraz kredytów walutowych na wynik netto), związaną głównie z korzystnymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym (wzrost marż rafineryjnych oraz dyferencjału ural/brent).

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza finalizację realizacji programu rozbudowy mocy produkcyjnych gdańskiej rafinerii, co w najbliższych kwartałach powinno skutkować istotnym zwiększeniem ilości przerabianej ropy oraz wzrostem wartości przychodów ze sprzedaży.

Zdaniem agencji, na sytuację finansową spółki w perspektywie długoterminowej pozytywny wpływ może mieć również planowane przejęcie obowiązku utrzymywania zapasów ropy przez instytucję rządową. EuroRating podkreśla przy tym, że w razie konieczności Lotos ma także już obecnie możliwość sprzedaży części lub całości obowiązkowych zapasów ropy firmom zewnętrznym.

W kontekście zapowiadanej przez Skarb Państwa sprzedaży akcji Grupy Lotos, EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że na wiarygodność finansową spółki istotny wpływ będzie miała również ocena prawdopodobieństwa wsparcia spółki przez jej potencjalnego nowego inwestora strategicznego.

2010-09-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.