Czerwiec 2010

2010-06-29

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy spółki Getin Holding SA do BB z BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Według agencji EuroRating na wzrost ryzyka kredytowego grupy Getin Holding nadal istotny wpływ ma dynamiczny wzrost skali działalności spółek z grupy przy jednoczesnym znacznie wolniejszym wzroście wartości kapitałów własnych. W rezultacie stale rośnie udział kapitału obcego w finansowaniu działalności całego holdingu.

EuroRating wskazuje, że niedawne połączenie Getin Banku oraz Noble Banku nie wpłynęło na poprawę struktury finansowania banku, który jest głównym aktywem Grupy Getin Holding. Getin Noble Bank finansując szybko rosnącą akcję kredytową jest w coraz większym stopniu uzależniony od pozyskiwania depozytów od klientów. Wysoki koszt tego źródła finansowania może przy tym zdaniem agencji negatywnie rzutować na rentowność banku.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza także wysoką i nadal rosnącą ekspozycję Getin Noble Banku na długoterminowe kredyty hipoteczne, z których duża część denominowana jest w walutach obcych. Ponieważ kredyty te finansowane są głównie relatywnie krótkoterminowymi depozytami w złotych, bank charakteryzuje się jednocześnie dużą tzw. luką terminową bilansu (tj. niedopasowaniem terminów zapadalności aktywów i pasywów) oraz istotnym ryzykiem refinansowania pozycji walutowej.

Obserwowane w ciągu ostatnich miesięcy osłabienie polskiej waluty wywierać będzie przy tym presję na finansowanie rosnącego (w przeliczeniu na złote) portfela kredytów. W tym kontekście nie dojście do skutku sprzedaży posiadanych przez Getin Noble Bank akcji TU Europa (oferta publiczna ubezpieczyciela została odłożona w czasie) EuroRating zalicza do czynników negatywnych.

2010-06-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cyfrowy Polsat SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2010-06-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2010-06-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

2010-06-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

2010-06-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2010-06-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Asseco Poland SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2010-06-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

2010-06-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polska Grupa Energetyczna SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2010-06-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-MostostalSA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2010-06-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-MostostalSA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2010-06-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

2010-06-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2010-06-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2010-06-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Globe Trade CentreSA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

2010-06-01

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.