Marzec 2010

2010-03-31

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2010-03-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowcyh Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

2010-03-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cyfrowy Polsat SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2010-03-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cersanit SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2010-03-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-MostostalSA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2010-03-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2010-03-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

2010-03-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2010-03-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2010-03-22

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała spółce Polska Grupa Energetyczna SA rating kredytowy na poziomie ’A-’ z perspektywą stabilną. Rozpoczęcie oceny ratingowej tej spółki związane jest z włączeniem jej przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w skład indeksu WIG20.

Przyznany spółce rating odzwierciedla dominującą rolę PGE na polskim rynku elektroenergetycznym, a także – zdaniem agencji EuroRating – obecnie bardzo dobrą sytuację finansową spółki. Po przeprowadzeniu pod koniec 2009 roku nowej emisji akcji PGE charakteryzuje się bezpieczną strukturą finansowania oraz wysoką płynnością.

EuroRating bierze jednak pod uwagę także konieczność poniesienia przez spółkę w najbliższych latach dużych nakładów inwestycyjnych, które częściowo będą musiały być sfinansowane kapitałem obcym. Dzięki generowanym przez PGE wysokim dodatnim przepływom pieniężnym z działalności operacyjnej wzrost zadłużenia nie powinien jednak zdaniem agencji EuroRating osiągnąć niepokojących rozmiarów.

Jednocześnie, ponieważ z listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 usunięta została spółka Agora SA, EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej tej spółki, wycofując tym samym jej dotychczasowy rating na poziomie ’A’.

2010-03-17

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego przyznanego spółce Globe Trade Centre SA ze stabilnej na negatywną. Rating pozostał na niezmienionym poziomie ’BBB+’.

Główny wpływ na pogorszenie postrzegania perspektywy oceny ryzyka kredytowego GTC ma pogorszenie się sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych, skutkujące obniżeniem wycen nieruchomości znajdujących się w portfelu spółki. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych GTC za 2009 rok.

Zdaniem agencji EuroRating spółka wypracowała w ubiegłym roku relatywnie dobre wyniki z podstawowej działalności operacyjnej, jednak wysokie straty związane z aktualizacją wyceny posiadanych nieruchomości oraz rosnącymi kosztami finansowymi, przyczyniły się do pogorszenia struktury finansowania.

Na poziom ratingu spółki w perspektywie średnioterminowej istotny wpływ będzie miało kształtowanie się koniunktury na rynku nieruchomości komercyjnych, a także możliwość przeprowadzenia ewntualnych transakcji sprzedaży części posiadanych przez GTC aktywów.

2010-03-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2010-03-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2010-03-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Grupa Lotos SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2010-03-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2010-03-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce KGHM SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2010-03-04

Agencja Ratingowa EuroRating podwyższyła do pozytywnej ze stabilnej perspektywę ratingu banku BRE Bank SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie ’BBB’.

Zmiana perspektywy ratingu związana jest z ogłoszonym przez zarząd BRE Banku planem podniesienia kapitału własnego banku o około 2 mld zł poprzez emisję do 20,8 mln nowych akcji.

EuroRating ocenia, że zapowiadana emisja akcji przyczyni się do istotnej poprawy (w przypadku BRE Banku dotychczas relatywnie niskiego) wskaźnika finansowania kapitałem podstawowym (tzw. Tier 1) oraz zmniejszy uzależnienie banku od finansowania pożyczkami podporządkowanymi, udzielanymi mu przez dominującego akcjonariusza – niemiecki Commerzbank AG. Wzmocnienie kapitałowe BRE Banku umożliwi mu również dalszy bezpieczny rozwój skali prowadzonej działalności.

Agencja EuroRating pozytywnie ocenia także zapowiedź zarządu banku utrzymania dotychczasowej polityki nie wypłacania dywidendy i przeznaczania wypracowywanych zysków na zwiększanie funduszy własnych banku.