Październik 2009

2009-10-30

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-10-27

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-10-21

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA z siedzibą w Poznaniu.

2009-10-20

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła perspektywę ratingu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ze stabilnej na negatywną. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A-.

EuroRating ocenia bieżącą strukturę finansowania PGNiG jako bezpieczną, a płynność finansową spółki – pomimo pewnego pogorszenia w ciągu ostatnich kwartałów – jako wystarczającą. Agencja spodziewa się także istotnej poprawy wyników finansowych spółki w II. półroczu b.r., na co największy wpływ będą miały niższe ceny importowanego gazu (co wynika z opóźnionego cyklu ich ustalania wobec zmian cen ropy).

Głównym czynnikiem wpływającym na pogorszenie postrzegania ryzyka kredytowego PGNiG jest jednak ambitny plan inwestycyjny, jaki spółka zamierza realizować w ciągu najbliższych kilku lat. Inwestycje te mają być przy tym finansowane w dużej części kapitałem obcym (w tym poprzez emisję obligacji), co z pewnością wpłynie na zmianę struktury finansowania spółki.

Według agencji EuroRating o przyszłym poziomie ratingu spółki w najbliższych latach decydować będzie w największym stopniu właśnie skala nakładów inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania, a także polityka dywidendowa spółki.

2009-10-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-10-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.

2009-10-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Asseco Poland SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-10-09

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-10-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Getin Holding SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą negatywną.

2009-10-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu przyznanego spółce Bioton S.A. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB-, jednak perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

EuroRating negatywnie ocenia fakt, iż pomimo poniesionych przez spółkę w ostatnich latach wysokich nakładów inwestycyjnych nadal nie jest ona w stanie przełamać negatywnej tendencji dotyczącej wielkości osiąganych przychodów ze sprzedaży. W dłuższej perspektywie czasu agencja oczekuje wprawdzie poprawy w tym zakresie (głównie dzięki podpisanemu przez Bioton porozumieniu z zewnętrzną firmą na dystrybucję insuliny na rynku chińskim), jednakże istotnym czynnikiem ryzyka w perspektywie krótkoterminowej są ponoszone przez spółkę zbyt wysokie koszty działalności. W rezultacie Bioton generuje wciąż bardzo złe wyniki na działalności operacyjnej.

Według agencji EuroRating niezbędne jest kontynuowanie procesu restrukturyzacji spółki, realizowanego pod kierownictwem obecnego prezesa zarządu. W tym kontekście EuroRating określił jako niepokojące doniesienia o rezygnacji z zajmowanych stanowisk przez kluczowe osoby odpowiedzialne za finanse spółki oraz o trudnościach napotykanych przez zarząd przy realizacji procesu restrukturyzacji.

Ewentualne zaprzestanie lub spowolnienie działań zmierzających do istotnego zwiększenia generowanych przez spółkę przychodów i dostosowania do nich ponoszonych kosztów, a także jednoczesnej sprzedaży zbędnych aktywów, mogłoby zdaniem agencji w perspektywie średnioterminowej zagrozić stabilności finansów i wypłacalności spółki.

2009-10-06

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-10-02

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-10-02

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-10-01

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-Mostostal SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.