Lipiec 2009

2009-07-17

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-07-17

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-07-06

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Bioton SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2009-07-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego spółki PBG SA. Rating został podwyższony z poziomu BBB- do BBB. Perspektywa nowego ratingu jest stabilna.

EuroRating pozytywnie ocenia utrzymywanie się stale wysokiej (jak na branżę budowlaną) rentowności osiąganej przez spółkę, a także bardzo wysoką wartość portfela zamówień. Zdaniem agencji, dzięki koncentracji działalności na budownictwie infrastrukturalnym PBG bardzo dobrze radzi sobie nawet w warunkach obecnego spowolnienia gospodarczego.

Czynnikiem wpływającym na zmniejszenie ryzyka kredytowego spółki jest zakończona właśnie emisja nowych akcji, która pozwoli na sfinansowania przejęć nowych firm budowlanych i rozszerzenie działalności Grupy PBG bez nadmiernego zwiększania zadłużenia.

EuroRating ocenia, że na sytuację finansową i ryzyko spółki w dłuższym horyzoncie istotny wpływ będzie miała jej zdolność do uzyskiwania pozytywnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz związana z tym sprawność w zarządzaniu należnościami, które stanowią istotny składnik aktywów budowlanego holdingu.