Czerwiec 2009

2009-06-30

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-06-29

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-06-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Asseco Poland SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-06-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Grupa Lotos SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-06-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Globe Trade Centre SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-06-17

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego spółki Getin Hoilding SA. Rating został obniżony do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu pozostała negatywna.

W ocenie agencji na wzrost ryzyka kredytowego grupy Getin Holding istotny wpływ ma wciąż bardzo dynamiczny wzrost skali działalności spółek z grupy przy jednoczesnym znacznie wolniejszym wzroście wartości kapitałów własnych. W rezultacie stale rośnie udział kapitału obcego w finansowaniu działalności całego holdingu.

EuroRating zwraca uwagę na szybko rosnącą wartość portfeli kredytów w bankach wchodzących w skład grupy (tj. Getin Banku i Noble Banku). Banki te są wprawdzie obecnie w stanie finansować rosnący portfel kredytów poprzez pozyskiwanie coraz większych depozytów, jednak odbywa się to kosztem znacznego pogorszenia uzyskiwanych marż odsetkowych, co w dłuższej perspektywie może negatywnie wpływać na ich wyniki finansowe.

Istotnym czynnikiem ryzyka dla banków z grupy Getin Holding będzie także konieczność pozyskiwania refinansowania hipotecznych kredytów walutowych, których wartość wzrosła istotnie w ciągu ostatnich kwartałów na skutek spadku kursu złotego. Sytuację dodatkowo pogorszyć mógłby przy tym dalszy spadek cen mieszkań, co (przy utrzymywaniu się kursu złotego na relatywnie niskim poziomie) wpłynęłoby na spadek wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych i jednoczesny wzrost ryzyka tego typu kredytów.

Agencja ocenia, że negatywny wpływ na sytuację spółki będzie mieć w najbliższych kwartałach także rosnące bezrobocie, przy jednoczesnym zatrzymaniu wzrostu poziomu wynagrodzeń, co już obecnie znajduje swoje odzwierciedlenie w szybko rosnącej wartości przeterminowanych zobowiązań finansowych Polaków.

2009-06-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cyfrowy Polsat SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-06-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-Mostostal SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2009-06-10

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy przyznany spółce PKN Orlen SA z poziomu BBB+ do BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Zdaniem agencji decydujący wpływ na bardzo złe wyniki finansowe, jakie Orlen wygenerował w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, miały czynniki nie związane z podstawową działalnością operacyjną spółki. Gwałtowny spadek cen ropy naftowej skutkował przeszacowywaniem w dół wartości zapasów tego surowca, natomiast silne osłabienie złotego spowodowało wystąpienie wysokich ujemnych różnic kursowych z tytułu kredytów denominowanych w walutach obcych.

Oba te czynniki spowodowały jednocześnie pogorszenie struktury finansowania spółki, co było bezpośrednią przyczyną przekroczenia kowenant zapisanych w umowach kredytów bankowych. EuroRating pozytywnie ocenia podpisanie przez PKN Orlen porozumienia z bankami umożliwiającego czasowe przekroczenie dopuszczalnych wskaźników finansowych, jednak w dłuższej perspektywie kwestia ta pozostanie dla spółki nadal istotnym czynnikiem ryzyka.

Związana z naruszeniem warunków umów kredytowych konieczność przeksięgowania długoterminowych kredytów do zobowiązań krótkoterminowych spowodowała przy tym także istotne pogorszenie wskaźników płynności. W tym kontekście agencja EuroRating pozytywnie ocenia generowanie przez spółkę nadal wysokich dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, a także wstrzymanie przez spółkę planów inwestycji w nowe projekty wydobywcze.

W perspektywie średnioterminowej pozytywny wpływ na sytuację finansową spółki powinna mieć zdaniem agencji oczekiwana poprawa wyników finansowych, związana m.in. z odwróceniem niekorzystnych tendencji makroekonomicznych.

EuroRating wskazuje także, że na poprawę płynności i struktury finansowania spółki w długim terminie wpływać powinno planowane przejęcie przez instytucje państwowe obowiązku utrzymywania i finansowania rezerw ropy, choć perspektywa ta może być jeszcze dość odległa. W krótszym terminie możliwe jest natomiast uwolnienie przez Orlen znacznych środków pieniężnych w przypadku sfinalizowania transakcji sprzedaży posiadanych przez spółkę udziałów w operatorze telefonii komórkowej Polkomtel S.A.

2009-06-04

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce KGHM SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu „Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).