Maj 2009

2009-05-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2009-05-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BZ WBK SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-05-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2009-05-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2009-05-22

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła ratingi kredytowe przyznane spółkom Agora SA i TVN SA. Rating Agory został obniżony z poziomu A+ do A z perspektywą stabilną, natomiast ocena ryzyka kredytowego TVN spadła z BBB do BB+. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

EuroRating wskazuje, że na wzrost ryzyka kredytowego obu medialnych spółek istotny wpływ ma pogarszająca się koniunktura na rynku reklamy, przy jednoczesnych niekorzystnych perspektywach na najbliższą przyszłość. Znalazło to już swoje odzwierciedlenie w spadku wyników finansowych ocenianych spółek.

Pomimo obniżającej się w ostatnim czasie rentowności Agory EuroRating nadal ocenia ryzyko kredytowe spółki jako niskie, głównie dzięki utrzymywanej przez nią stabilnej i bezpiecznej struktury finansowania oraz wciąż wysokiej płynności spółki. Agencja pozytywnie ocenia przy tym także starania spółki mające na celu dostosowanie poziomu kosztów operacyjnych do spadających przychodów.

Zdaniem agencji, pomimo tego, że spadek wartości rynku reklamy telewizyjnej jest znacznie mniejszy, kontynuacja tej tendencji może mieć szczególnie negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy TVN. Związane jest to m.in. z dokonanym przez spółkę w ostatnim czasie zakupem kolejnego pakietu udziałów operatora platformy telewizyjnej „n”, co niekorzystnie wpłynęło na strukturę finansowania i płynność Grupy. Agencja EuroRating negatywnie ocenia w tym kontekście zatwierdzoną właśnie przez akcjonariuszy TVN wypłatę dywidendy za rok ubiegły, przy jednoczesnej kontynuacji programu skupu akcji własnych.

Dla sytuacji finansowej spółki i poziomu jej ryzyka kredytowego w dłuższym terminie bardzo istotne znaczenie będzie miała zdolność spółki do dostosowywania poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych do zmian na rynku reklamy w kolejnych kwartałach.

2009-05-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BRE Bank SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-05-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.