Marzec 2009

2009-03-31

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą pozytywną.

2009-03-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce GTC SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-03-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Grupa Lotos SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-03-23

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała spółce Cyfrowy Polsat SA rating kredytowy na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Rozpoczęcie oceny ratingowej tej spółki związane jest z włączeniem jej przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w skład indeksu WIG20.

EuroRating pozytywnie ocenia systematycznie poprawiającą się sytuację finansową Cyfrowego Polsatu. Szybko rosnąca wartość przychodów i zysków spółki pozwoliły jej w ostatnim czasie na spłatę znacznej części kredytów, co wpłynęło na poprawę struktury finansowania działalności. Znacznie poprawiła się także płynność finansowa spółki, którą zdaniem agencji EuroRating można ocenić już jako zadowalającą.

Dla sytuacji finansowej spółki w dłuższym terminie istotne znaczenie będzie miało utrzymanie wysokiej rentowności oraz ustabilizowanie płynności i struktury finansowania na bezpiecznym poziomie. Uzależnione będzie to m.in. od polityki dywidendowej, a także od ewentualnych przyszłych planów inwestycyjnych Cyfrowego Polsatu.

2009-03-23

W związku z usunięciem Polnord SA z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 Agencja Ratingowa EuroRating zaprzestaje dokonywania oceny ratingowej tej spółki, wycofując tym samym jej dotychczasowy rating na poziomie BBB-.

2009-03-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Agora SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.

2009-03-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce KGHM SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2009-03-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Getin Holding SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- , jednak jego perspektywa została obniżona ze stabilnej na negatywną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowanym przez spółkę sprawozdaniem finansowym za IV. kwartał 2008 roku. EuroRating pozytywnie ocenił wyniki finansowe wypracowane przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Getin Holding.

Według Agencji istotnym czynnikiem, który wpływa na wzrost ryzyka związanego ze spółką jest jednak bardzo dynamiczny wzrost skali jej działalności, przy jednoczesnym znacznie wolniejszym wzroście wartości kapitału własnego. W rezultacie w ciągu ostatnich kilku kwartałów systematycznie rósł udział kapitału obcego w finansowaniu działalności spółki.

W tym kontekście EuroRating negatywnie ocenia propozycję spółki zwiększenia skupu własnych akcji w celu umorzenia do 50 mln sztuk. Zdaniem Agencji wydatek środków na skup akcji może dodatkowo pogorszyć strukturę finansowania spółki, co w obliczu obserwowanego spowolnienia gospodarczego (które może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych spółek zależnych Getin Holding) oraz zmniejszenia dostępu do kapitału na rynku będzie oznaczało wzrost jej ryzyka kredytowego.

2009-03-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2009-03-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-Mostostal SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2009-03-11

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy przyznany bankowi BZ WBK SA z poziomu A (z perspektywą negatywną) do poziomu BBB+. Perspektywa nowego ratingu jest stabilna.

Do głównych czynników, które zdaniem agencji przyczyniły się do wzrostu poziomu ryzyka kredytowego i obniżenia ratingu banku, EuroRating zalicza przede wszystkim bardzo dynamiczny rozwój skali działalności banku obserwowany w ciągu ostatnich kwartałów, któremu jednak nie towarzyszył proporcjonalny wzrost bazy kapitałowej.

EuroRating pozytywnie ocenia fakt, iż szybko rozwijana przez BZ WBK w ciągu ostatnich dwóch lat akcja kredytowa (zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym) równoważona była jednoczesnym dynamicznym przyrostem depozytów. Jednakże wzrost udziału kredytów w łącznej wartości aktywów banku, przy jednoczesnym nieco niższym poziomie finansowania kapitałem własnym wpłynął na obniżenie współczynnika wypłacalności banku.

Choć bieżący poziom współczynnika wypłacalności nie jest jeszcze niepokojący, to dalszy rozwój skali działalności banku wymagał będzie (szczególnie w kontekście oczekiwanego wzrostu poziomu kredytów zagrożonych związanego z osłabieniem koniunktury gospodarczej) utrzymania silnej bazy kapitałowej. W tym kontekście agencja EuroRating pozytywnie oceniła zapowiedź zarządu BZ WBK nie wypłacania dywidendy za 2008 rok.

Na obniżenie poziomu ratingu banku wpływ miało także pogorszenie sytuacji finansowej inwestora strategicznego BZ WBK, którym jest irlandzka grupa Allied Irish Banks. Zdaniem agencji oznacza to zmniejszenie prawdopodobieństwa otrzymania przez polski bank wsparcia finansowego od głównego akcjonariusza w przypadku gdyby było ono konieczne.

2009-03-10

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2009-03-04

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-03-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao SA
Rating pozostał na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

 

 

 
© 2007-2015 EuroRating Sp. z o.o.
Projekt & cmswww.zstudio.pl

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów spółki PKN Orlen SA »