Listopad 2008

2008-11-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2008-11-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2008-11-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Grupa Lotos SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III. kwartał 2008 roku. Znacznie słabsze od oczekiwanych wyniki finansowe osiągnięte przez Lotos w ostatnim kwartale wynikały zdaniem agencji EuroRating głównie z czynników jednorazowych (zmian kursów walutowych oraz notowań ropy), które miały negatywny wpływ na przeszacowanie wartości instrumentów zabezpieczających oraz zapasów surowca. Zaksięgowane koszty z tego tytułu miały przy tym w większości charakter niegotówkowy, co częściowo neutralizuje ich negatywny wpływ na ocenę ryzyka kredytowego spółki.

Uruchomienie przez Lotos finansowania programu inwestycyjnego związanego z rozbudową mocy przerobowych ropy („program 10+”) zgodnie z oczekiwaniami ma wpływ na wzrost zadłużenia spółki, jednak zdaniem agencji EuroRating struktura finansowania działalności Lotosu pozostanie na relatywnie bezpiecznym poziomie. Do czynników pozytywnych agencja zalicza zapewnione długoterminowe finansowanie tej inwestycji (12-letni okres kredytowania), co ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście obserwowanego w ostatnim czasie globalnego kryzysu w sektorze bankowym.

Zwiększanie przez Lotos inwestycji w majątek trwały będzie wiązało się z czasowym pogorszeniem płynności spółki. Kluczowe będzie przy tym najbliższe 4-6 kwartałów, kiedy nastąpi kulminacja nakładów inwestycyjnych i nie wystąpi jeszcze wzrost przychodów związany ze zwiększeniem mocy przerobowych. EuroRating uważa jednak, że jeśli Lotos w najbliższym czasie nie dokona nadmiernych dodatkowych inwestycji w projekty wydobywcze, płynność spółki powinna pozostać na zadowalającym poziomie.

Agencja EuroRating zwraca również uwagę na fakt, że przyznany spółce rating kredytowy uwzględnia także (w przypadku wystąpienia problemów finansowych) wysokie prawdopodobieństwo udzielenia jej wsparcia przez większościowego akcjonariusza, którym jest Skarb Państwa.

2008-11-21

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Bioton SA. Rating został obniżony z poziomu BBB do BBB- z perspektywą stabilną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowanym przez spółkę sprawozdaniem finansowym za III. kwartał 2008 roku. EuroRating negatywnie ocenia obserwowany od dwóch kwartałów spadek przychodów ze sprzedaży, oraz związane z tym obniżenie poziomu marży brutto na sprzedaży osiąganej przez Bioton. Przy rosnących kosztach operacyjnych przełożyło się to na osiągnięcie przez spółkę w III. kwartale b.r. ujemnego wyniku na działalności operacyjnej.

Jakkolwiek strukturę finansowania działalności spółki można zdaniem agencji EuroRating ocenić jako relatywnie bezpieczną, to na wzrost ryzyka kredytowego Biotonu wpływa pogarszająca się w ostatnim czasie płynność spółki. Jest to tym bardziej istotne, że Bioton osiąga relatywnie niewielkie przychody ze sprzedaży w stosunku do posiadanych aktywów, co sprawia, że spółka generuje stosunkowo niskie przepływy pieniężne w relacji do posiadanego zadłużenia.

Bardzo szybki rozwój spółki, jaki nastąpił w ciągu ostatnich dwóch lat, realizowany był głównie poprzez przejęcia oraz inwestycje w rozbudowę własnych mocy produkcyjnych. Gwałtowne zwiększenie skali działalności może jednak stwarzać ryzyko wystąpienia trudności w kontroli łącznych kosztów (w tym także finansowych). Wyzwaniem dla spółki będzie również konieczność dalszego dynamicznego zwiększania przychodów ze sprzedaży.

2008-11-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-Mostostal SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2008-11-17

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Getin Holding SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2008-11-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2008-11-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BZ WBK SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A, jednak perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez bank sprawozdania finansowego za III. kwartał 2008 roku. Osiągnięte przez BZ WBK wyniki finansowe zdaniem Agencji EuroRating należy ocenić pozytywnie. Dzięki dobrej dywersyfikacji źródeł dochodów bankowi udało się w znacznym stopniu skompensować spadek dochodów z bankowości inwestycyjnej, wynikający z pogarszającej się sytuacji na rynku kapitałowym.

BZ WBK rozwijał w ostatnim czasie bardzo dynamicznie akcję kredytową – zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym. Wzrost wartości kredytów równoważony był jednoczesnym dynamicznym przyrostem depozytów, co EuroRating zalicza do czynników pozytywnych. Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że udział kredytów (które należą do najbardziej ryzykownych i jednocześnie najmniej płynnych aktywów) w łącznej wartości aktywów banku wzrósł istotnie w ciągu ostatniego roku. Przy stabilnym poziomie finansowania kapitałem własnym znalazło to swoje odzwierciedlenie w niższym poziomie współczynnika wypłacalności.

Choć poziom współczynnika wypłacalności nie budzi jeszcze niepokoju, to jednak dalszy rozwój skali działalności banku wymagał będzie (szczególnie w kontekście osłabiającej się koniunktury gospodarczej i związanego z tym ryzyka wzrostu poziomu kredytów zagrożonych) utrzymania silnej bazy kapitałowej.

Agencja Ratingowa EuroRating podtrzymała przyznany bankowi rating na poziomie A, jednak perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną. Na kształtowanie się poziomu ratingu BZ WBK w przyszłości istotny wpływ będzie będą miały decyzje banku dotyczące utrzymania kapitałów własnych na odpowiednim poziomie, co z kolei zależeć będzie m.in. od decyzji akcjonariuszy odnośnie wpłaty dywidendy za 2008 rok.

2008-11-06

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.