Maj 2008

2008-05-30

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2008-05-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cersanit SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2008-05-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BZ WBK SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2008-05-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2008-05-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2008-05-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BRE Bank SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2008-05-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce KGHM SA. Rating został podwyższony z poziomu BBB+ do A- z perspektywą stabilną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez spółkę sprawozdania finansowego za I. kwartał 2008 roku. Zdaniem Agencji EuroRating systematyczna poprawa sytuacji finansowej KGHM SA wynika przede wszystkim z utrzymującej się wyjątkowo korzystnej koniunktury na rynku miedzi i srebra. Pomimo tego, że pozytywny wpływ bardzo wysokich cen surowców neutralizowany jest częściowo przez osłabienie dolara amerykańskiego (zwłaszcza w stosunku do złotego), spółka osiąga przychody pozwalające na uzyskiwanie rekordowo wysokiej marży operacyjnej.

Generowane wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej umożliwiły spółce w ostatnim czasie znaczne zmniejszenie poziomu zobowiązań – i to pomimo wypłaty w ciągu ostatnich lat bardzo wysokich dywidend. Planowane przez nowy zarząd KGHM SA zwiększenie rekomendowanej wielkości dywidendy za 2007 rok do połowy ubiegłorocznego zysku (tj. do kwoty 1,8-1,9 mld zł) nie spowoduje według agencji osłabienia kondycji finansowej spółki. Zgromadzona przez KGHM w ostatnim czasie gotówka (wraz z zyskami z najbliższych kwartałów) w zupełności wystarczy także na odkupienie pakietu akcji Polkomtela (który będzie przy tym dla spółki źródłem dodatkowego dochodu), a także na zaplanowane inwestycje w środki trwałe.

EuroRating spodziewa się, że biorąc pod uwagę brak konkretnych planów dotyczących większych inwestycji w nowe złoża miedzi przez KGHM, spółka w perspektywie średnioterminowej nadal będzie utrzymywać bezpieczną strukturę finansowania.

Do najpoważniejszych czynników ryzyka Agencja EuroRating zalicza możliwość odwrócenia pozytywnej tendencji na rynku surowców. Przy wysokim koszcie wydobycia miedzi przez KGHM oraz wysokiej dźwigni operacyjnej (czyli wysokim udziale kosztów stałych) mogłoby to przełożyć się na silne obniżenie generowanych przez spółkę wyników finansowych. Ryzyko to jest tym bardziej istotne, że działające w spółce związki zawodowe dążyć będą do dalszego wzrostu płac, co w konsekwencji mogłoby przyspieszyć spadek marż przy jednoczesnym wzroście kosztów stałych spółki. Przyznany spółce rating uwzględnia już jednak w znacznej mierze te ryzyka.