Kwiecień 2008

2008-04-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Bioton SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Agencja EuroRating do czynników pozytywnych z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego zalicza wysoką marżę operacyjną wypracowywaną przez spółkę. Na słabszy od spodziewanego wynik netto wpływ miały przede wszystkim czynniki jednorazowe o charakterze niegotówkowym. Czynnikiem pozytywnym jest także coraz większa dywersyfikacja geograficzna działalności spółki, dzięki czemu zmniejsza się jej uzależnienie od sytuacji na rynku krajowym (co jest szczególnie istotne w kontekście częstych zmian zasad refundacji leków).

Ryzyko kredytowe spółki podnosi natomiast bardzo szybkie tempo jej rozwoju, realizowane przede wszystkim przez przejęcia firm zagranicznych. Po części efektem bardzo dynamicznego rozwoju jest mało stabilna struktura finansowania działalności, choć nadal zdaniem Agencji można ocenić ją jako stosunkowo bezpieczną. Do czynników negatywnych EuroRating zalicza istotny spadek w IV. kwartale 2007 r. poziomu płynności finansowej – dalsze pogorszenie w tym zakresie mogłoby oznaczać istotny wzrost ryzyka kredytowego spółki.

2008-04-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polnord SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Agencja EuroRating pozytywnie ocenia poprawę wyników finansowych spółki. Do czynników pozytywnych zaliczamy także efektywne zarządzanie projektami deweloperskimi, a także coraz większą dywersyfikacje działalności pod względem geograficznym (zarówno na rynku polskim, jak i rosyjskim).

Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego do czynników negatywnych zaliczyć natomiast należy generowanie przez spółkę ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, a także - będący m.in. ich efektem – dynamiczny wzrost wartości zaciągniętych kredytów bankowych. Nadal jednak strukturę finansowania aktywów oraz płynność spółki Agencja ocenia jako bezpieczne.

2008-04-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-Mostostal SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 roku. Agencja EuroRating pozytywnie ocenia poprawę rentowności spółki w stosunku do roku poprzedniego, jednak nadal wypracowywane przez spółkę marże należy ocenić jako stosunkowo niskie. Do czynników pozytywnych zaliczyć należy także wzrost udziału kapitałów własnych w strukturze finansowania spółki, jaki nastąpił w 2007 roku dzięki przeprowadzonej nowej emisji akcji. Agencja pozytywnie ocenia również realizowane obecnie przez spółkę przejęcie rumuńsko-włoskiej firmy budowlanej Coifer. Większa dywersyfikacja geograficzna działalności grupy kapitałowej Polimex-Mostostal oznacza mniejszą wrażliwość na wahania koniunktury na poszczególnych rynkach (w tym zwłaszcza polskim).

Do czynników negatywnych zaliczyć natomiast należy wypracowanie przez spółkę w 2007 roku ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (co wynikało przede wszystkim ze znacznego wzrostu stanu należności i zapasów). Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego czynnikiem negatywnym jest także wysoki stan zobowiązań pozabilansowych spółki - nawet biorąc pod uwagę specyfikę działalności firm z branży budowlanej.