Marzec 2008

2008-03-27

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała spółce Asseco Poland SA rating kredytowy na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną. 

Przyznany spółce rating ma charakter ratingu niekomercyjnego i związany jest z włączeniem Asseco Poland do indeksu giełdowego WIG20. W opinii Agencji EuroRating do najistotniejszych czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy Asseco Poland zaliczyć należy agresywny program inwestycji i rozwoju, odbywającego się przede wszystkim poprzez fuzje i przejęcia. Tak szybka ekspansja może utrudniać sprawowanie właściwej kontroli nad przejmowanymi podmiotami oraz realizację zakładanych celów biznesowych. Czynnikiem niepewności jest również to, czy spółce uda się uzyskać istotne efekty synergii - w tym przede wszystkim z fuzji z Prokomem.

Agencja Ratingowa EuroRating do czynników zdecydowanie pozytywnych zalicza natomiast fakt, że jak dotąd dynamiczny rozwój Grupy Asseco Poland odbywa się w sposób zrównoważony – spółka finansuje przejęcia w dużym stopniu emisjami nowych akcji, dzięki czemu utrzymywana jest stosunkowo bezpieczna struktura finansowania oraz odpowiedni poziom płynności. Dobrą kondycję finansową spółki odzwierciedla także wysoka rentowność działalności. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego czynnikiem pozytywnym jest także coraz większa dywersyfikacja geograficzna działalności Asseco Poland, co zmniejsza wrażliwość Grupy na wahania koniunktury na poszczególnych rynkach. Agencja EuroRating pozytywnie ocenia także wysoką jakość zarządzania oraz standardy corporate governance spółki.

2008-03-27

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała spółce Getin Holding SA rating kredytowy na poziomie BBB- z perspektywą stabilną. 

Przyznany spółce rating ma charakter niekomercyjny i związany jest z włączeniem Getin Holding do indeksu giełdowego WIG20. Ponieważ głównym aktywem Grupy Getin Holding jest Getin Bank, o ryzyku kredytowym całej grupy kapitałowej w największym stopniu decyduje kondycja tego banku. Według Agencji EuroRating czynnikiem istotnie zwiększającym jego ryzyko jest wzrost udziału kredytów w aktywach. Zdecydowana większość kredytów udzielona została przy tym klientom indywidualnym, a ponad połowę wszystkich kredytów stanowią kredyty i pożyczki hipoteczne (w znacznej części denominowane w walutach obcych). Dużą ekspozycję banku na stosunkowo ryzykowne aktywa, przy relatywnie niskiej wartości kapitału własnego, odzwierciedla niski współczynnik wypłacalności, który na koniec 2007 roku wyniósł 10,9%. Dalszy dynamiczny rozwój banku wymagać może dofinansowania przez spółkę-matkę.

Do czynników pozytywnych Agencja EuroRating zalicza natomiast wysoką efektywność działalności Grupy Getin Holding, (co obrazowane jest m.in. przez niski poziom współczynnika koszty/dochody Getin Banku oraz Noble Banku), a także utrzymywanie (również po uwzględnieniu wpływu zdarzeń jednorazowych) stosunkowo wysokiej rentowności Grupy.

2008-03-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce TVN SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez spółkę raportu rocznego za 2007 rok. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego pozytywnie należy ocenić utrzymywanie się wysokiej rentowności operacyjnej spółki. Relatywnie nieco niższa marża netto wynikała m.in. z wysokiego (nie związanego z wydatkiem gotówki) odpisu na wartość opcji związanych z wyemitowanymi przez spółkę obligacjami. Do czynników pozytywnych zaliczamy także utrzymywanie przez spółkę płynności na bezpiecznym poziomie. Jednocześnie ze względu na specyficzną strukturę aktywów spółki (znaczną ich część stanowią aktywa niematerialne i prawne), zadłużenie spółki nadal należy określić jako relatywnie wysokie.

2008-03-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Grupa Lotos SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- jednak perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 roku. Zdaniem Agencji EuroRating pozytywnie należy ocenić utrzymywanie przez spółkę w ciągu ostatnich lat stabilnej i stosunkowo bezpiecznej struktury finansowania oraz wysokiego poziomu płynności finansowej. Osiągane przez spółkę wyniki finansowe można ocenić jako zadowalające. Nieco słabszy od oczekiwań zysk operacyjny w IV. kwartale ub.r. wynikał głównie z czynników jednorazowych. Z punktu widzenia ryzyka kredytowego - w kontekście planowanych przez spółkę bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych w ciągu kilku kolejnych lat - pozytywnie należy ocenić propozycję Zarządu spółki nie wypłacania dywidendy z zysku 2007 roku.

Do czynników negatywnych według Agencji Ratingowej EuroRating zaliczyć natomiast należy znaczący spadek w 2007 roku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (spowodowany przede wszystkim wzrostem stanu obowiązkowych zapasów ropy), a także zaciągnięcie przez spółkę w IV. kwartale ub.r. pierwszej transzy kredytu bankowego związanego z realizacją programu inwestycyjnego 10+, mającego na celu znaczące zwiększenie zdolności przerobowych gdańskiej rafinerii. W 2008 roku należy spodziewać się dalszego zwiększania zadłużenia spółki związanego z realizacją inwestycji, co najprawdopodobniej skutkować będzie zwiększeniem udziału zobowiązań w sumie bilansowej, a także znacznie zwiększy koszty finansowe spółki. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że kredyty udzielane przez banki zabezpieczone będą na majątku spółki. W efekcie zabezpieczenia te osłabią pozycję pozostałych wierzycieli spółki. Ponieważ rating Agencji EuroRating przyznany Grupie Lotos SA dotyczy niezabezpieczonych zobowiązań przedsiębiorstwa, konsekwencją zaciągania kolejnych kredytów bankowych może być obniżenie ratingu spółki. Perspektywa ratingu zostaje zatem zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2008-03-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 roku. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego pozytywnie należy ocenić zmniejszenie przez spółkę w 2007 roku poziomu zobowiązań zarówno w ujęciu nominalnym, jak również pod względem ich udziału w sumie pasywów. Osiąganą przez spółkę rentowność działalności można uznać za zadowalającą – szczególnie przy uwzględnieniu negatywnych czynników jednorazowych (przestoje produkcyjne Unipetrolu oraz ograniczone przez większość ub.r. moce produkcyjne rafinerii w Możejkach) i niezbyt sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego.

Do czynników negatywnych zaliczyć natomiast należy znaczący spadek wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Spadek ten wynikał głównie ze zwiększenia stanu obowiązkowych zapasów ropy. W tym kontekście pozytywnie należy ocenić plan zarządu spółki rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie wypłacania dywidendy z zysku 2007 roku.

2008-03-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce GTC SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez Globe Trade Centre SA skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego pozytywnie należy ocenić generowanie przez spółkę nadal bardzo wysokich wyników finansowych, a także utrzymywanie stabilnej i stosunkowo bezpiecznej struktury finansowania oraz wysokiej płynności finansowej. Mimo spodziewanego przez Agencję EuroRating pogorszenia w ciągu najbliższego roku sytuacji na rynku nieruchomości (spodziewany wzrost stóp kapitalizacji, który tylko częściowo zneutralizowany zostanie wzrostem stawek czynszów), naszym zdaniem GTC SA jest stosunkowo mało wrażliwa na skutki osłabienia koniunktury. Oprócz ogólnie umiarkowanego poziomu zadłużenia spółka w dużym stopniu finansuje działalność kapitałami długoterminowymi (w tym m.in. wyemitowanymi w 2007 roku obligacjami długoterminowymi). Dobrze oceniamy ponadto stosowanie przez spółkę naturalnego hedgingu walutowego, co zabezpiecza firmę także przed ewentualnymi gwałtownymi wahaniami kursów walut. Czynnikiem pozytywnym jest także duża dywersyfikacja działalności spółki – zarówno pod względem produktowym (duża liczba realizowanych projektów na rynku nieruchomości biurowych, mieszkaniowych oraz handlowych), jak i geograficznym (obecność na rynkach całej Europy Środkowo-Wschodniej).

2008-03-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A-.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez PGNiG SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. W opinii Agencji EuroRating w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, które uzasadniałyby zmianę ratingu. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego pozytywnie należy ocenić spadek zadłużenia spółki w 2007 roku i utrzymywanie obecnie bezpiecznej struktury finansowania. Strata operacyjna i netto w IV. kwartale 2007 roku wynikała z czynników jednorazowych i nie miała charakteru gotówkowego (przeszacowanie wartości aktywów). Rentowność z podstawowej działalności pozostaje na zadowalającym poziomie. W kontekście niskiego zadłużenia spółki plan wypłaty części zysku za 2007 rok w formie dywidendy nie będzie naszym zdaniem stanowił czynnika zwiększającego ryzyko kredytowe spółki.