Luty 2008

2008-02-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BZ WBK SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez bank BZ WBK skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. W opinii Agencji EuroRating w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej banku, które uzasadniałyby zmianę ratingu. Pomimo spadku wyniku netto w IV. kwartale ub.r., ogólną rentowność banku należy wciąż uznać za wysoką. Do czynników pozytywnych należy zaliczyć utrzymywanie przez bank stabilnej struktury finansowania. W kontekście planowanego dalszego dynamicznego rozwoju banku i związanego z tym dużego zapotrzebowania na kapitał, pozytywnie oceniamy zapowiedź zarządu banku wypłaty w formie dywidendy jedynie około 1/4 zysku za zeszły rok.

2008-02-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Agora SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A+.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez Agora SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. Spółka utrzymuje stabilną, bardzo bezpieczną strukturę finansowania. Zdecydowanie pozytywnym czynnikiem była istotna poprawa w IV. kwartale i całym roku 2007 wyniku operacyjnego i netto, co skutkowało powrotem uzyskiwanych przez spółkę marż operacyjnej i netto do zadowalających poziomów. Zdaniem Agencji pozytywnie należy ocenić również utrzymywanie się (pomimo wzrostu konkurencji) silnej pozycji podstawowego produktu Agory – Gazety Wyborczej, a także dynamiczne zwiększanie przez spółkę przychodów z działalności internetowej.

2008-02-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB-.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez PBG SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. W opinii Agencji EuroRating w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, które uzasadniałyby zmianę ratingu. Bardzo dynamiczny rozwój spółki (będący efektem m.in. przejęć innych firm z branży budowlanej) odbywa się w sposób dość zrównoważony – finansowany jest zarówno zwiększaniem wartości zobowiązań, jak i emisjami nowych akcji. Z punktu widzenia płynności i struktury zadłużenia pozytywnie ocenić należy uruchomienie przez spółkę programu emisji długoterminowych obligacji. Do czynników negatywnych zaliczyć należy natomiast spadek rentowności operacyjnej spółki w całym 2007 roku. W znacznym stopniu skompensowane zostało to jednak przychodami finansowymi z transakcji zabezpieczających kursy walutowe. Prowadzenie przez spółkę polityki walutowych zabezpieczeń realizowanych przez spółkę kontraktów narażonych na tego typu ryzyko oceniamy zdecydowanie pozytywnie.

2008-02-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A-.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez PKO BP skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. Pozytywnie ocenić należy dalszą poprawę efektywności działalności banku, będącą z jednej strony efektem kontroli kosztów (w tym również systematycznej redukcji zatrudnienia), a z drugiej wzrostu przychodów. Zaowocowało to spadkiem w 2007 roku wskaźnika koszty/dochody do poziomu 52,7%. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego korzystny jest także związany z tym wzrost rentowności działalności banku. Czynnikiem zwiększającym poziom ryzyka banku jest natomiast dość szybki wzrost udziału kredytów w sumie bilansowej, który można uznać już za dość wysoki. Kompensowane jest to jednak częściowo lekkim wzrostem finansowania aktywów kapitałem własnym. Dzięki temu (a także obecnie generalnie dobrej jakości udzielanych kredytów) współczynnik wypłacalności banku utrzymuje się na zadowalającym poziomie.

2008-02-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A-.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez PKO BP skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. Pozytywnie ocenić należy dalszą poprawę efektywności działalności banku, będącą z jednej strony efektem kontroli kosztów (w tym również systematycznej redukcji zatrudnienia), a z drugiej wzrostu przychodów. Zaowocowało to spadkiem w 2007 roku wskaźnika koszty/dochody do poziomu 52,7%. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego korzystny jest także związany z tym wzrost rentowności działalności banku. Czynnikiem zwiększającym poziom ryzyka banku jest natomiast dość szybki wzrost udziału kredytów w sumie bilansowej, który można uznać już za dość wysoki. Kompensowane jest to jednak częściowo lekkim wzrostem finansowania aktywów kapitałem własnym. Dzięki temu (a także obecnie generalnie dobrej jakości udzielanych kredytów) współczynnik wypłacalności banku utrzymuje się na zadowalającym poziomie.

2008-02-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB-.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez PBG SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. W opinii Agencji EuroRating w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, które uzasadniałyby zmianę ratingu. Bardzo dynamiczny rozwój spółki (będący efektem m.in. przejęć innych firm z branży budowlanej) odbywa się w sposób dość zrównoważony – finansowany jest zarówno zwiększaniem wartości zobowiązań, jak i emisjami nowych akcji. Z punktu widzenia płynności i struktury zadłużenia pozytywnie ocenić należy uruchomienie przez spółkę programu emisji długoterminowych obligacji. Do czynników negatywnych zaliczyć należy natomiast spadek rentowności operacyjnej spółki w całym 2007 roku. W znacznym stopniu skompensowane zostało to jednak przychodami finansowymi z transakcji zabezpieczających kursy walutowe. Prowadzenie przez spółkę polityki walutowych zabezpieczeń realizowanych przez spółkę kontraktów narażonych na tego typu ryzyko oceniamy zdecydowanie pozytywnie.

2008-02-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BRE SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez BRE SA sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. Zdaniem Agencji w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, które uzasadniałyby zmianę ratingu. W kontekście stosunkowo niskiej wartości kapitału własnego banku oraz planów dalszego dynamicznego rozwoju działalności, Agencja EuroRating pozytywnie ocenia plany zarządu zakładające nie wypłacanie dywidendy z zysku 2007 roku. Z punktu widzenia dywersyfikacji ryzyka biznesu korzystnie należy ocenić także rozszerzenie działalności banku na rynki Czech i Słowacji, oraz planowaną ekspansję na rynki w Niemczech, Irlandii i na Węgrzech.

2008-02-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+.

Weryfikacja ratingu miała związek z opublikowaniem przez TP SA sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2007 r. W opinii Agencji EuroRating w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, które uzasadniałyby zmianę ratingu. Do czynników pozytywnych należy zaliczyć utrzymywanie się rentowności działalności spółki na stabilnym, dość wysokim poziomie oraz ustabilizowanie przez spółkę struktury finansowania na stosunkowo bezpiecznym poziomie (kapitał własny stanowi w ciągu ostatnich dwóch lat 53-58% sumy pasywów). Jednocześnie jednak pewien wzrost ryzyka kredytowego może zdaniem Agencji wiązać się ze znaczną zmianą w IV. kwartale ub.r. struktury zobowiązań: o 3,6 mld zł (tj. o około połowę) zmniejszyły się zobowiązania długoterminowe. Towarzyszył temu wzrost o podobną kwotę zobowiązań krótkoterminowych, co – przy jedynie nieznacznym wzroście aktywów krótkoterminowych – skutkowało pogorszeniem płynności spółki. Zdaniem Agencji nie jest to jeszcze czynnik, który wymusiłby obniżenie ratingu spółki, jednak sytuacja w tym zakresie będzie szczególnie wnikliwie obserwowana w kolejnych kwartałach.