Statystyki niewypłacalności podmiotów ocenianych przez EuroRating

W celu umożliwienia użytkownikom ratingów kredytowych nadawanych przez agencję ratingową EuroRating zapoznania się z historycznymi statystykami dotyczącymi przypadków występowania faktycznych niewypłacalności (zobacz definicję zdarzenia typu default stosowaną przez agencję ratingową EuroRating) podmiotów, których ocenę ratingową EuroRating prowadzi, agencja publikuje okresowe, coroczne raporty dotyczące statystyk niewypłacalności ocenianych podmiotów w podziale na poszczególne okresy oraz na rodzaje podmiotów (przedsiębiorstwa, banki, fundusze poręczeniowe). Wyliczane są także średnie wskaźniki niewypłacalności (Default Rates - DR) dla całej, obecnie ponad 10-letniej (2008-2017), historii funkcjonowania agencji ratingowej EuroRating. Raport prezentuje również statystyki dotyczące średnich rocznych zmian ratingów pomiędzy poszczególnymi klasami ratingowymi (transition matrix).

Zobacz raport dotyczący statystyk ratingowych za lata 2008-2017 (PDF) »

Analizując publikowane przez EuroRating statystyki niewypłacalności należy zwrócić uwagę na fakt, że ratingi agencji ratingowej EuroRating nie są wyłącznie szacunkami prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności ocenianego podmiotu (Probability of Default - PD), lecz stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli finansowych ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności. Ratingi nadawane przez EuroRating wyrażają więc kombinację szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności (PD) ocenianego podmiotu oraz szacunkowego stopnia ostatecznej utraty należności przez jego wierzycieli, w przypadku faktycznego wystąpienia niewypłacalności (Loss Given Default - LGD).

Prezentowane przez EuroRating okresowe statystyki ratingowe dotyczą przy tym tylko danych o niewypłacalnościach ocenianych podmiotów i odzwierciedlają faktyczne wskaźniki niewypłacalności (Default Rates - DR) dla poszczególnych klas ratingowych.

Statystyki te nie obejmują danych o faktycznych stratach ponoszonych przez wierzycieli upadłych podmiotów, ponieważ informacje takie są zwykle bardzo trudne do pozyskania i zweryfikowania, a ponadto procesy upadłościowe i odzyskiwanie przez wierzycieli (całości lub części) należności może trwać nawet kilka lat, co dodatkowo utrudnia odnoszenie tych danych do bieżących statystyk ratingowych.

Należy zatem wziąć pod uwagę fakt, że wskaźniki niewypłacalności (DR) prezentowane w raporcie dotyczącym statystyk ratingowych mogą odbiegać od długoterminowych szacunków średniego łącznego ryzyka kredytowego przypisanego poszczególnym klasom ratingowym według metodologii ratingowej stosowanej przez agencję ratingową EuroRating.