Metodologia oceny ryzyka kredytowego w procesie nadawania i aktualizacji ratingu

W procesie nadawania i późniejszej aktualizacji nadanego ratingu analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa ma bardzo szeroki zakres, ponieważ ocena ryzyka niewypłacalności dotyczy w tym przypadku perspektywy długoterminowej (okres do trzech kolejnych lat), a ponadto konieczne jest możliwie dokładne oszacowanie poziomu ryzyka w celu ustalenia właściwego poziomu ratingu. Przy ocenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa agencja ratingowa EuroRating stosuje metody analizy ilościowej oraz jakościowej.

Ocena ilościowa obejmuje przede wszystkim analizę sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (jeśli to możliwe – za  dziesięć ostatnich lat, przy jednoczesnym uwzględnieniu najnowszych sprawozdań kwartalnych oraz prognoz wyników na przyszłość), dokonywaną m.in. przy pomocy scoringowych modeli oceny ryzyka kredytowego dostosowanych do specyfiki poszczególnych branż. Istotnym elementem analizy ilościowej jest ocena stabilności wskaźników finansowych, jak również dynamika i kierunek zmian podstawowych wartości charakteryzujących kondycję firmy. Dużą wagę agencja przykłada do analizy przepływów pieniężnych, które są szczególnie istotne z punktu widzenia wypłacalności przedsiębiorstwa. 

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa obejmuje także analizę porównawczą, polegającą na ocenie zarówno poszczególnych parametrów, jak i ogólnego profilu ryzyka przedsiębiorstwa w relacji do innych podmiotów stanowiących dla niego grupę odniesienia.

Analiza jakościowa obejmuje ocenę szeregu czynników, które nie podlegają łatwo kwantyfikacji i wymagają każdorazowo eksperckiej oceny. Zaliczyć do nich można m.in.: ryzyko branży i otoczenia gospodarczego, wrażliwość na zmiany kursów walut i/lub cen surowców, uzależnienie od dostawców lub odbiorców, pozycję rynkową firmy, model biznesu, jakość i innowacyjność produktów, doświadczenie i kwalifikacje kadry kierowniczej, stosowane zasady rachunkowości, jakość i wartość rynkową aktywów, a także strukturę właścicielską i prawdopodobieństwo wsparcia ze strony właścicieli w przypadku gdyby zaistniała taka potrzeba.

Kombinacja wyników obu obszarów analizy pozwala na dokonanie ostatecznej oceny kondycji ekonomiczno-finansowej ocenianego podmiotu i jego zdolności do regulowania zobowiązań finansowych w perspektywie długoterminowej oraz nadanie wiarygodnego ratingu kredytowego.