2015-12-01

Plus Bank SA - wycofanie ratingu

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej banku Plus Bank S.A. (wcześniej Invest Bank S.A.) oraz wycofała z dniem 01.12.2015 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie "BB+" z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej banku Plus Bank S.A. jest niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych (w tym w szczególności brak publikowania przez bank śródrocznych sprawozdań finansowych). Utrudnia to prowadzenie bieżącego monitoringu nadanego bankowi ratingu kredytowego (w tym przeprowadzanie okresowych formalnych weryfikacji ratingu), co w rezultacie w dłuższym horyzoncie czasu w ocenie agencji mogłoby negatywnie rzutować na wiarygodność nadanego bankowi ratingu kredytowego.